Úplata ZUŠ Milovice 2023/2024

Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny a dle § 7 odst. 1 písm. d) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, přestává být žákem školy.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy a je jediným zdrojem příjmů školy! Proto nejsou poskytovány slevy.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Je potřeba zdůraznit, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuty: náklady na energie (tepelné i světelné), pronájem budovy, vybavování školy (nábytek, nové nástroje, počítačová technika, …..)  služby (DVPP, revize, ….)  doplňování didaktických pomůcek, ladění klavírů a opravy hudebních nástrojů, nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, opravy nástrojů, náhradních strun, nákup výtvarných potřeb.

Směrnice o úplatě za vzdělání 2023_2024