1          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento školní řád stanovuje základní administrativní, ekonomická a organizační práva a povinnosti pro žáky, jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy. S jeho zněním jsou žáci seznámeni prostřednictvím třídních učitelů a zákonní zástupci žáků se mohou se řádem seznámit na veřejně přístupném místě školy nebo na webových stránkách školy.

Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č. 71/2005 Sb.

o základním uměleckém vzdělávaní.

2          Práva dětí a žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci mají právo

 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. na ochranu zdraví a ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace
 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 1. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 1. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb.
 1. práva uvedená v bodech 2,4,5 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků
 2. na informace podle bodu 2 mají také rodiče zletilých žáků, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost
 1. navštěvovat všechny koncerty, výstavy a vystoupení pořádané školou
 2. žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na

svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na

 1. svobodnou volbu školy pro své dítě
 2. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
 3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 7. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 8. volit a být voleni do školské rady,
 9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
 10. požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,
 11. Zákonní zástupci žáků mají možnost po předchozí dohodě s vyučujícím navštívit vyučování

3          Povinnosti dětí a žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

3.1         Žáci jsou povinni

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 1. plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 2. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 1. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s tímto školním řádem
 2. oznamovat škole údaje dané § 28 odst. 2 a 3 zák. č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
 1. pravidelně se zúčastňovat vyučování hlavního oboru, i ostatních povinných i nepovinných předmětů, ke kterým je přihlášen, zúčastňovat se akcí školy, na kterých účinkují (interní večery, koncerty v sále školy, koncerty mimo budovu školy, mezioborové projekty, příležitostná vystoupení, vernisáže aj.).
 1. chovat se v prostorách školy i před školou v souladu s tímto školním řádem, se kterým je každý žák seznámen učitelem na začátku školního roku. O poučení je učiněn zápis v žákovské knížce a v třídní knize.
 1. nepřinášet do školy cenné předměty či finanční obnosy. Mobilní telefony jsou povinni během výuky vypínat.
 1. oznámit učiteli své případné vystoupení mimo rámec školy – besídky ZŠ, kulturní akce společenských organizací, účast na výstavách apod.
 2. mimo vyučování se zdržovat v prostorách školy jen po dobu nezbytně nutnou
 3. chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

3.2         Zákonní zástupci jsou povinni

 1. zajistit, aby žák řádně docházel do školy
 2. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 1. omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování – nepřítomnost žáka ve škole je třeba omluvit buď telefonicky (kancelář školy tel. 728 880 523,  PO-ČT 8 -11 hod., ST 13 – 18 hod .) nebo na emailové adrese info@zusmilovice.cz nebo osobně, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů a potvrdit omluvenku písemně záznamem do žákovské knížky, je možné také využít e-omluvenku na www.zusmilovice.cz
 1. oznamovat škole údaje dané § 28 odst. 2 a 3 zák. č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

4          Provoz a vnitřní režim školy

 1. ZUŠ organizuje výuku v hlavní budově Komenského 581, Milovice a výuka v ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách podle rozvrhu, který sestavuje každý učitel individuálně podle potřeb a časových možností žáků.
 1. Při provozu ve všední den se vchod v hlavní budově odemyká v 8.00 hodin a uzamyká v 19.30 hodin, v pátek v 18.30 hodin. V pondělí se škola otevírá v 8.00 hod.
 1. Ve dnech jakéhokoli volna nebo prázdnin žáků škola není škola žákům přístupná, pouze v nutných případech v doprovodu některého z pedagogů (vystoupení, jiná akce školy).
 1. V prostorách budovy mají žáci, rodiče a ostatní návštěvníci možnost počkat na začátek a konec vyučování na chodbách, kde mají k dispozici lavičky.
 1. Režim dne na pobočce je stejný, pouze otevírání a zavírání prostor je určováno rozvrhy jednotlivých vyučujících. Za otevření i uzamčení prostor zodpovídají provozní zaměstnanci ZŠ.

5           Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, ochrana osobních údajů

 1. Žáci přicházejí do budovy školy nejdříve 10 minut před začátkem vyučování. Na výuku čekají na chodbě před svou třídou, kde se rovněž přezouvají. Žáci mají možnost si obuv a oděv vzít s sebou do třídy na místo k tomu určené, aby se předešlo případné krádeži.
 2. Žáci se při čekání na výuku chovají tak, aby nerušili probíhající vyučování. Po skončení výuky se zdržují v prostorách učeben, šaten a na chodbách pouze po dobu nezbytně nutnou k převléknutí a přezutí.
 1. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 1. Návštěvníci školy dodržují hygienické zásady a svojí přítomností ve škole nesmí rušit výuku nebo jinak zasahovat do jakékoli akce školy.
 2. V celé budově je zakázáno kouření (i elektronických cigaret), požívání alkoholických nápojů, psychotropních a omamných látek.
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
 1. Při výuce v tanečním sále a modelovně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto  učebny dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
 2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
 4. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou učitelé žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
 5. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně přestávek.
 6. Pedagogičtí a provozní zaměstnanci musejí ve smyslu evropského nařízení k GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje jak žáků a jejich zákonných zástupců, tak zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

6          Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani

jiných osob, a tak, aby nedošlo k poškození či zničení vybavení školy.

Žáci jsou povinni dbát na šetrné zacházení s majetkem školy.  Při zjištění poškození či odcizení školního

majetku či jakékoliv závady nebo poškození vybavení školy, které by mohlo ohrozit bezpečný chod

školy, žáci tuto skutečnost neprodleně oznámí svému učiteli, vedení školy nebo kterémukoliv

pedagogickému pracovníku.

7          Organizace studia

ZUŠ Milovice příspěvková organizace poskytuje základní umělecké vzdělávání v oboru hudebním,

výtvarném a tanečním.

Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní, probíhá podle školního

vzdělávacího programu a podle učebních plánů a osnov MŠMT ČR.

Žáci jsou přijímáni za následujících podmínek (počet přijímaných žáků je limitován kapacitou školy):

 1. do přípravného studia na základě talentové zkoušky a po vyplnění a podpisu přihlášky zákonnými

zástupci

 1. b) k řádnému studiu I. a II. stupně po vykonání přijímací zkoušky a vyplnění a podpisu řádné přihlášky

zákonnými zástupci v souladu s Pravidly pro přijímání žáků

 1. v dodatečném přijímacím řízení, které podle možnosti vypíše ZUŠ pro starší žáky. Ti po vykonání

řádné přijímací zkoušky mohou být zařazeni do studia I. nebo II. stupně v souladu s Pravidly pro

přijímání žáků. Dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně.

Studium I. a II. stupně je ukončeno absolventským vystoupením (HO,TO,), samostatnou

veřejnou prezentací výtvarných prací (VO).

Žáci přípravného studia obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Žáci a studenti řádného

studia I. a II. stupně obdrží vysvědčení za každý ukončený ročník, jsou hodnoceni za 1. a 2. pololetí.

Absolventi I. a II.stupně obdrží závěrečné vysvědčení.

Vyučování v ZUŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu a podle učebních plánů a osnov

MŠMT ČR.

8          Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

8.1         Zásady hodnocení výsledků vzdělávání

 1. hodnocení je vždy prováděno vzhledem k osobním možnostem (maximům) žáka.
 2. hodnocení má informační a motivační význam.
 3. je informací pro žáka a rodiče o úrovni dosažených znalostí a dovedností a o průběhu studia

8.2         Způsob hodnocení výsledků vzdělávání

 1. hodnocení provádíme průběžně a to slovně nebo písemně.
 2. průběžné slovní hodnocení zahrnuje jednak hodnocení žáka učitelem, tak i sebereflexi žáka v průběhu celého školního roku.
 1. písemné hodnocení je prováděno zápisem v žákovské knížce a v třídní knize nejméně jednou za měsíc.
 1. průběžná klasifikace známkou je čtyřstupňová.
 2. na konci každého pololetí je žák hodnocen na vysvědčení.
 3. toto hodnocení obsahuje klasifikaci jednotlivých předmětu dle příslušného studijního zaměření.
 4. klasifikace předmětů na vysvědčení je čtyřstupňová, celkové hodnocení prospěchu žáka je třístupňové.
 1. žáci I. stupně hudebního oboru vykonávají na konci každého školního roku postupovou zkoušku do dalšího ročníku před nejméně tříčlennou odbornou komisí. V  závěrečném ročníku může být tato zkouška nahrazena absolventským vystoupením.

8.3          Kritéria hodnocení:

Hodnocení je prováděno podle těchto kritérií:

 1. přístup a píle žáka
 2. domácí příprava žáka
 3. pokrok od minulého hodnocení
 4. účinkování na veřejných akcích a soutěžích
 5. plnění ročníkových výstupů
 6. známka z postupové zkoušky

9          Ukončení studia v ZUŠ

Studium v ZUŠ je ukončeno jestliže:

 1. a) jestliže žák nevykonal postupovou, závěrečnou zkoušku nebo neprospěl a nebylo mu dovoleno opakování  ročníku
 1. b)   žák nebo jeho zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanovené době nebo výši
 1. c) je žák vyloučen ze studia pro závažné porušování zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č.71/2005  Sb., tohoto Školního řádu
 1. d)   o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák

10      Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání v ZUŠ se řídí § 123 zák. č. 561/2004 Sb. a § 8 Vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání.

Úplata je splatná ve dvou pololetních splátkách do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem jiný termín úhrady.

Úhrada je možná bankovním příkazem na účet školy nebo hotovostní platbou v kanceláři školy ( PO-ČT 8 -11 hod., ST 13 – 18 hod). Příkaz k úhradě s vysvětlením způsobu úhrady obdrží žáci  od svého učitele a rodiče na uvedený email v přihlášce.

O slevě z výše úplaty či prominutí úplaty ze sociálních důvodů rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti a předložených dokladů.

V případě, že žák ukončí studium během pololetí, úplata za vzdělávání se nevrací.

Při dlouhodobé a předem oznámené nepřítomnosti žáka (lázně, léčení apod., nejméně a nepřetržitě však 1 měsíc) může zletilý žák, rodiče nebo zákonní zástupci nezletilého žáka požádat o slevu z úplaty za vzdělávání, o slevě rozhoduje na základě písemné žádosti a předložených dokladů ředitelka školy.

11      Pronájem nástrojů

Žáci HO (smyčce, dechy, kytary, akordeon) mají možnost si od ZUŠ podle možností školy pronajmout za úhradu hudební nástroj z nástrojového kabinetu. Zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilého žáka potvrzují převzetí nástroje svým podpisem na „Smlouvě o pronájmu“, ručí za řádné zacházení s ním, v případě poškození hradí opravu, v případě ztráty uhradí cenu nástroje v době ztráty obvyklou s přihlédnutím k opotřebení nástroje.

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2019  a byl projednán na pedagogické radě dne 29.8.2019.

 

MgA. Romana Matějková

ředitelka ZUŠ