ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÉ  ŠKOLY 

MILOVICE

Komenského 581, 289 24 Milovice – Mladá

 

Motto:

„Hudba a umění jsou univerzální řečí lidstva, proto je krásné, předávat je dál.“

                                                                                   MgA. Romana Matějková

 

 

Obsah

1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE…………………………………………………………………………………………………… 1

 67………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

2  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY……………………………………………………………………………………………. 2

2.1  Počet oborů, velikost………………………………………………………………………………………………….. 2

2.2  Historie a současnost…………………………………………………………………………………………………. 2

2.3  Vybavení školy a její podmínky……………………………………………………………………………………. 3

3  VIZE A PLÁNY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…………………………………………………………………. 3

3.1  Vize školy………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4  VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE………………………………………………………………………… 4

5  VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU…………………………………………………………………….. 5

5.1  Přípravné studium……………………………………………………………………………………………………… 5

5.2  Studijní zaměření- Hra na klavír…………………………………………………………………………………… 6

5.3  Studijní zaměření- Hra na klávesy……………………………………………………………………………… 11

5.4  Studijní zaměření – Hra na housle……………………………………………………………………………… 14

5.5  Studijní zaměření – Hra na kytaru………………………………………………………………………………. 17

5.6  Studijní zaměření- Hra na baskytaru………………………………………………………………………….. 22

5.7  Studijní zaměření – Hra na elektrickou kytaru……………………………………………………………… 25

5.8  Studijní zaměření – Hra na zobcovou flétnu…………………………………………………………………. 28

5.9  Studijní zaměření – Hra na flétnu……………………………………………………………………………….. 31

5.10  Studijní zaměření – Hra na bicí nástroje…………………………………………………………………….. 35

5.11  Studijní zaměření – Sólový zpěv………………………………………………………………………………. 39

5.12  Studijní zaměření – Sborový zpěv…………………………………………………………………………….. 45

6  VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU……………………………………………………………….. 47

6.1  Přípravné studium……………………………………………………………………………………………………. 47

6.2  Studijní zaměření – Výtvarný obor………………………………………………………………………………. 47

6.3  Studijní zaměření – Výtvarný obor……………………………………………………………………………… 48

7  VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU…………………………………………………………………… 55

7.1  Přípravné studium……………………………………………………………………………………………………. 55

7.2  Studijní zaměření – Tanec………………………………………………………………………………………… 55

8  STUDIUM PRO DOSPĚLÉ……………………………………………………………………………………………… 64

9  ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI………………… 64

10  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH…………………………………………………………….. 65

11  HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY…………………………………………………… 66

11.1  Zásady hodnocení žáků:…………………………………………………………………………………………. 66

11.2  Způsob hodnocení žáků:…………………………………………………………………………………………. 66

11.3  Kritéria hodnocení:…………………………………………………………………………………………………. 66

11.4  Oblasti vlastního hodnocení školy……………………………………………………………………………. 66

 

 

 

1         IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

 

Název ŠVP:                                       Školní vzdělávací program

Základní umělecké školy Milovice

 

Předkladatel:                                    Základní umělecká škola Milovice, p. o.

Adresa:                       Komenského 581,

28924, Milovice – Mladá

 

IČO:                            07 856 687

Ředitelka školy:          MgA. Romana Matějková

Telefon:                      +420 728 880 523

E-mail:                        info@zusmilovice.cz

 

Zřizovatel:                                                    Město Milovice

                                                           nám. 30. června 508, 289 23 Milovice – Mladá

Telefon:                      325 517 111

E-mail:                        meu@mesto-milovice.cz

Vydáno dne:                                     1. září 2019

Platnost dokumentu od:                 1. září 2019

 

2         CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

 

2.1         Počet oborů, velikost

 

Základní umělecká škola Milovice je příspěvková organizace vyučující tři obory.

Hudební obor                                     cca 109 žáků

Výtvarný obor                                    cca 57 žáků

Taneční obor                                      cca 35 žáků

 

Kapacita školy                                   250 žáků

Průměrná naplněnost                        80% od škol. roku 2019/2020

Hlavní budova školy                          Komenského 581, 289 24 Milovice – Mladá

 

2.2         Historie a současnost

 

Základní umělecká škola v Milovicích byla zřízena městem jako příspěvková organizace. Svou činnost zahájila 1. září 2019. Nachází se v Milovicích v části Mladá v budově ve druhém patře, kde dříve bývala ZŠ Juventa. V objektu současně s námi působí MŠ U Veverek, Rodinné centrum a zubaři Topdent. K atraktivitě školy přispívá i její umístění v nádherném prostředí Juventského lesa. Město Milovice zajistilo přestavbu stávajících prostor pro potřeby základního uměleckého vzdělávání a vzniklo tak 13 tříd, sál pro taneční obor vybavený zrcadly, baletními tyčemi a pianinem, třída pro výtvarný obor včetně keramické pece a přípravny, koncertní sál pro pořádání koncertů a dalších 10 tříd pro hudební obor individuální i kolektivní výuku. Pro slavnostní koncerty můžeme využívat Atrium Městského úřadu, velké společné koncerty hudebního a tanečního oboru se konají v sále Kulturního domu. Výtvarný obor má k dispozici atrium Městského úřadu, kde se konají výstavy prací našich žáků, a prostory na Komenského 581.

V Milovicích vyučujeme děti v oboru hudebním (housle, kytara, klavír, klávesy, bicí nástroje, zobcová flétna, příčná flétna a zpěv), v oboru tanečním a výtvarném. Děti pravidelně vystupují, pořádáme velké koncerty, účinkujeme také na vítání občánků a významných akcích města Milovice, pořádáme výstavy.

V současné době se zde věnuje uměleckému vzdělávání více než 200 dětí. Celková kapacita školy pro školní rok 2019/2020 je 250 žáků. Zájemci o studium hudebního oboru si mohou vybrat z široké škály studijních zaměření.

 

2.3         Vybavení školy a její podmínky

 

Výuka v hlavní budově probíhá v celkem 10 učebnách, z toho 1 odborná pracovna výtvarného oboru, 1 taneční sál. Škola disponuje vlastním koncertním sálem (možnost koncertů a vystoupení hudebního a tanečního oboru).

Škola má k dispozici dvě interaktivní tabule. Jednu v učebně hudebního semináře a druhou v učebně výtvarného oboru.

Výtvarný obor má možnost pracovat s keramickou pecí a grafickým tiskařským lisem. Pro potřeby hudebního oboru je ve škole k využití zatím malý počet hudebních nástrojů, který se do budoucna bude rozšiřovat. Proto je samozřejmostí podpora žáků formou pronájmu hudebních nástrojů. Taneční sál je vybaven zrcadly, klavírem a veškerou technikou potřebnou pro výuku tanečního oboru.

Pro školu našeho typu je velmi důležitá dopravní dostupnost. Díky tomu, že naše město je dopravním uzlem, mají děti z přilehlých obcí i vzdálenějšího okolí možnost dojíždět. Škola se snaží přizpůsobovat dobu výuky tak, aby bylo i dojíždějícím žákům studium umožněno.

Pro každou školu je nesmírně důležitý vztah se zřizovatelem. ZUŠ Milovice je zřízena Městem Milovice, což nám umožňuje dobrou vzájemnou spolupráci, a přináší podporu ze strany zřizovatele.

3         VIZE A PLÁNY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

3.1         Vize školy

Chceme být:

Základem

 • uměleckého vzdělávání a motivací ke kreativitě
 • výchovy k celoživotnímu kladnému a aktivnímu postoji k umění

 

Unikátním kolektivem:

 

 • schopným vnášet do výuky i do života školy nové metody práce
 • naplno využívajícím svůj vlastní tvořivý potenciál

Školou přátelskou:

 • otevřenou spolupráci uvnitř i navenek
 • s ambicí stát se místem pro široké kulturní vyžití obyvatel našeho města a okolí

4         VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

 • Při probírání učiva vysvětlujeme žákům účel probírané látky, upozorňujeme na možná úskalí a poskytujeme jim návod k domácí přípravě a samostatné práci.
 • Výběrem vhodných příkladů a diskuzí o nich umožňujeme žákům orientaci v uměleckém životě s možností utvořit si a obhájit vlastní názor.
 • Jasnou strukturou hodiny a jasně danými pracovními postupy pěstujeme v žácích smysl pro systematickou práci.
 • Od počátku studia žáky v hodinách zapojujeme do společných aktivit ( žák – učitel, žák – žák, žák – skupina) a organizujeme nejrůznější projekty, kterých se také spolu se žáky aktivně účastníme.
 • Umožňujeme žákům aktivní zapojení do kulturního dění ve škole i v regionu a tím v nich pěstujeme potřebu přijmout kulturu jako běžnou a nenahraditelnou součást života.

 

 

 

5         VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

 

5.1         Přípravné studium

 

V hudební přípravce je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a jsou rozvíjeny jejich hudební schopnosti a dovednosti. Podněcuje a rozvíjí se u dětí tvořivost v elementárních činnostech (pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových).

Učební plán – varianta 1: dvouleté přípravné studium

  1. ročník

1. pololetí

1. ročník

2. pololetí

2. ročník

1. pololetí

2. ročník

2. pololetí

Hudební přípravka 1 1 1 1
Příprava ke hře na nástroj*     0,5-1 0,5-1
Příprava k sólovému zpěvu*     0,5-1 0,5-1

 

*) Podle výběru žáka.

Výuka probíhá individuálně či ve skupinách dvou žáků na základě doporučení učitele.

Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium

  1. pololetí 2. pololetí
Hudební přípravka 1,5 1
Příprava ke hře na nástroj*   0,5-1
Příprava k sólovému zpěvu*   0,5-1

 

*) Podle výběru žáka.

Výuka probíhá individuálně či ve skupinách dvou žáků na základě doporučení učitele.

Učební plán – varianta 3: jednoleté přípravné studium II. stupně

  1. pololetí 2. pololetí
Příprava ke hře na nástroj* 1 1
Příprava k sólovému zpěvu* 1 1

 

Přípravné studium II. stupně je jednoleté, je určeno pro žáky starší 14 let bez předchozí hudební průpravy.

*) Podle výběru žáka.

Výuka probíhá individuálně či ve skupinách dvou žáků na základě doporučení učitele.

Učební osnovy předmětu Příprava ke hře na nástroj viz. učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů.

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu:

Hudební přípravka

Žák:

 • zazpívá intonačně čistě v jednohlase
 • použije nástroje orffovského instrumentáře k doprovodné hře a zvukomalbě
 • předvede rytmickou deklamaci textu
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová)

5.2         Studijní zaměření- Hra na klavír

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Čtyřruční hra*           2 2 1 1 1 1
Komorní hra*           2 2 1 1 1 1
Souborová hra*           2 2 1 1 1 1
Orchestrální hra*           2 2 1 1 1 1
Sborový zpěv*           2 2 1 1 1 1

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry klavír na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na klavír

Přípravné studium

Žák:

 • popíše nástroj
 • pojmenuje černé a bílé klávesy a oktávy
 • zahraje jednoduchou píseň

 

 

 

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • ukáže správné sezení u nástroje
 • předvede základní úhozové prvky (portamento, staccato, legato)
 • pojmenuje noty v jednoduchém notovém zápisu v houslovém klíči
 • zahraje zpaměti jednoduchou píseň (skladbu)
 1. ročník

Žák:

 • přečte a zahraje jednoduchý notový zápis v houslovém i v basovém klíči
 • zahraje plynule durovou stupnici do 2 křížků v rovném pohybu přes 2 oktávy v pomalém tempu
 • utvoří a zahraje akord ke hrané stupnici
 1. ročník

Žák:

 • zahraje plynule durové stupnice v rovném pohybu přes 2 oktávy od všech bílých kláves
 • zahraje kvintakord s obraty dohromady přes 2 oktávy
 • předvede při hře dynamické prvky (p, f, crescendo, diminuendo)
 • vyjmenuje význam tempového označení italského hudebního názvosloví (Vivo, Allegro, Moderato, Andante)
 1. ročník

Žák:

 • zahraje durové i mollové stupnice v rovném pohybu přes 4 oktávy od bílých kláves
 • zahraje kvintakord s obraty dohromady přes 2 oktávy v rychlejším v tempu
 • zahraje skladbu, jejíž náladu vyjádří výrazovými prostředky (dynamika, agogika – ritardando, accelerando)
 • vyjmenuje a vysvětlí základní pojmy italského hudebního názvosloví (tempová označení, dynamika)
 1. ročník

Žák:

 • zahraje plynule stupnice dur od bílých kláves v kombinovaném pohybu, od černých kláves v rovném pohybu a stupnice moll od bílých kláves v rovném pohybu
 • zahraje čtyřzvučný akord zvlášť
 • předvede technické prvky (rychlejší stupnicové běhy, sledy akordů) ve skladbách různých hudebních stylů
 • použije ve skladbě pedalizaci
 • zahraje zpaměti přednesovou skladbu
 1. ročník

Žák:

 • zahraje stupnice dur od bílých i černých kláves v kombinovaném pohybu a stupnice moll od bílých i černých kláves v rovném pohybu
 • zahraje čtyřzvučný akord dohromady
 • použije při hře dynamiku a agogické změny
 • zahraje více skladeb zpaměti

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje stupnice dur i moll v kombinovaném pohybu a velký rozklad akordu
 • vyjmenuje základní hudební styly
 • zahraje z listu jednoduchou skladbu

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Přípravné studium

Žák:

 • popíše nástroj
 • pojmenuje černé a bílé klávesy a oktávy
 • zahraje jednoduchou píseň
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk
 1. ročník

Žák:

 • zahraje jednoduchý doprovod
 • interpretuje skladby různých slohových období
 • zahraje jednu rozsáhlejší skladbu z období romantismu nebo moderní hudby
 1. ročník

Žák:

 • popíše hudební formu v hraných skladbách různých stylových období
 • zahraje v duu (čtyřruční hra, nebo hra dvou nástrojů)
 • vyjmenuje skladatele různých slohových období
 1. ročník

Žák:

 • popíše a vysvětlí základní rozdíly hry skladeb různých hudebních stylů
 • zhodnotí svůj výkon
 • zahraje technicky náročnější skladbu
 1. ročník

Žák:

 • předvede samostatně nastudovanou skladbu
 • vyjmenuje stěžejní repertoár pro klavír
 • vyjmenuje nejznámější klavíristy a vyjádří svůj názor na jejich interpretaci vybrané skladby

 

 

 

Čtyřruční hra

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • vysvětlí základní principy souhry (rozdělení partů, pedalizace)
 • zahraje jednoduchou skladbu v duu

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje náročnější skladbu v duu

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • zahraje skladbu v duu z období klasicismu

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede při hře základní principy souhry
 • vysvětlí a předvede dynamické rozdíly v závislosti na hraném partu

 

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje obtížnější skladbu většího rozsahu

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede hru v obou partech, včetně pedalizace a otáčení not

 

 

 

 

 

 

5.3         Studijní zaměření- Hra na klávesy

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klávesy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*           2 2 1 1 1 1
Souborová hra*           2 2 1 1 1 1
Orchestrální hra*           2 2 1 1 1 1
Sborový zpěv*           2 2 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry klavír na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Hra na klávesy

 

Výuka probíhá individuálně či ve skupinách dvou žáků na základě doporučení učitele.

 

Přípravné studium

Žák:

 • popíše nástroj
 • pojmenuje černé a bílé klávesy a oktávy
 • zahraje jednoduchou píseň

 

 

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • správně sedí u nástroje
 • připraví nástroj ke hře
 • vyjmenuje noty v jednoduchém notovém zápisu
 • zahraje zpaměti jednoduchou píseň (skladbu)
 • předvede hru všemi prsty

 

 1. ročník

Žák:

 • přečte a zahraje jednoduchý notový zápis v houslovém i v basovém klíči
 • zahraje plynule durovou stupnici do 2 křížků v rovném pohybu přes 2 oktávy v pomalém tempu
 • utvoří a zahraje akord ke hrané stupnici

 

 1. ročník

Žák:

 • popíše vybavení nástroje – rytmy, barvy, doprovodná jednotka
 • zahraje durové stupnice od bílých kláves s příslušnými akordy a jejich obraty
 • vyjmenuje základní tempová označení
 • zahraje skladbu podle akordických značek

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede, jak samostatně volí ve zvukovém rejstříku a výběru stylů
 • zahraje stupnice dur a moll od bílých kláves s akordy
 • vyjmenuje základní hudební pojmy
 • zahraje jednoduché klavírní skladby

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje durové a mollové stupnice
 • předvede základní klavírní pedalizaci
 • zahraje v plném rozsahu nástroje
 • vysvětlí a předvede příslušnost zvuků/nástrojů v rejstřících k jednotlivým žánrům (folklór, dechová hudba, country, jazz, populární hudba)

 

 1. ročník

Žák:

 • použije větší škálu typů automatických doprovodů
 • zahraje skladby různých žánrů
 • vysvětlí a předvede zákonitosti různých akordických spojů

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje samostatně nastudovanou skladbu
 • předvede jak vhodným výběrem stylu, rytmu a rejstříku nástroje vyjádří nejlépe žánr a náladu skladby
 • zahraje z listu jednoduchou skladbu

 

 

 1. STUPEŇ:

Přípravné studium

Žák:

 • popíše nástroj
 • pojmenuje černé a bílé klávesy a oktávy
 • zahraje jednoduchou píseň
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje jednoduchý doprovod
 • popíše možnosti a uplatnění nástroje v hudbě
 1. ročník

Žák:

 • popíše hudební formu v hraných skladbách různých stylových období
 • zahraje v duu (čtyřruční hra, nebo hra dvou nástrojů)
 • vyjmenuje skladatele různých slohových období
 1. ročník

Žák:

 • popíše a vysvětlí základní rozdíly hry skladeb různých hudebních stylů
 • zhodnotí svůj výkon
 • zahraje technicky náročnější skladbu
 1. ročník

Žák:

 • zahraje skladby různých stylových období
 • zahraje skladbu vybranou podle svého zájmu a preferencí
 • vyjádří svůj názor na interpretaci vybrané skladby

 

 

 

 

5.4         Studijní zaměření – Hra na housle

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na housle na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na housle

Přípravné studium

Žák:

 • popíše části svého nástroje
 • předvede správný postoj
 • předvede správné držení houslí a smyčce
 • předvede nasazení smyčce na struny v různých jeho částech
 • zahraje na prázdných strunách pizzicato a arco různými částmi smyčce
 • předvede postavení levé ruky v jednom základním prstokladu v 1. poloze na různých strunách

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede správný postoj a držení nástroje
 • použije při hře jeden ze základních prstokladů v 1. poloze na všech strunách a jejich kombinacích
 • zahraje smyky détaché, staccato, legato
 • rozezná intonační nepřesnosti
 • přečte jednoduchý notový zápis, vysvětlí základní odbornou terminologii (arco, pizzicato, d.p, h.p., stř., c.sm atd….)
 • zahraje jednoduchou píseň nebo skladbu zpaměti
 1. ročník

Žák:

 • použije 2 prstoklady v rozsahu 1. polohy
 • předvede kombinaci smyků détaché, staccato, legato
 • předvede koordinaci pohybů levé a pravé ruky
 • popíše základní dynamickou škálu p, mf, f
 • při hře reaguje na intonační nepřesnosti doladěním
 • zahraje probranou skladbu s klavírním doprovodem
 1. ročník

Žák:

 • předvede plynulý přechod smyčce ze struny na strunu
 • použije kombinaci základních smyků détaché, legato, martellé
 • předvede hru v pražcovém prstokladu
 • předvede kombinaci probraných prstokladů na více strunách
 • popíše stavbu jednoduché skladby
 • vyjádří náladu skladby za použití základních výrazových prostředků (způsob smyku, dynamika v rozsahu p, mf, f)
 1. ročník

Žák:

 • předvede další prstoklady v rozsahu 1. polohy
 • předvede složitější kombinace základních smyků
 • zahraje jednoduché dvojhmaty a akordy
 • zahraje snadnou skladbu z listu
 • předvede naladění nástroje pod dohledem učitele
 1. ročník

Žák:

 • vysvětlí systém výměny poloh
 • zahraje v další poloze (podle výběru učitele)
 • vysvětlí principy vibrata
 • předvede složitější smyky (spiccato., řadové staccato)
 • popíše stavbu jednoduché skladby po stránce formální, harmonické a melodické
 • získanými technickými dovednostmi vyjádří výraz skladby (dynamická škála p – f, akcenty, použití agogiky)

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede vibrato na dlouhých tónech
 • při hře použije melodické ozdoby – trylek, nátryl, obal
 • předvede, jak způsobem smyku ovlivní kvalitu tónu
 • předvede samostatné naladění nástroje
 • automaticky použije intonační sebekontrolu
 • vysvětlí svůj názor na interpretaci slyšené skladby
 1. ročník

Žák:

 • použije další polohy a navrhne vlastní způsob výměny
 • použije při hře vibrato jako běžný výrazový prostředek
 • zahraje náročnější skladbu s využitím získaných dovedností (dynamika pp – ff, vibrato, náročnější smykové kombinace, dvojhmaty, výrazové prostředky odpovídající duchu prováděné skladby)
 • předvede samostatně nastudovanou skladu podle vlastního výběru

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Přípravné studium

Žák:

 • popíše části svého nástroje
 • předvede správný postoj
 • předvede správné držení houslí a smyčce
 • předvede nasazení smyčce na struny v různých jeho částech
 • zahraje na prázdných strunách různými částmi smyčce
 • předvede postavení levé ruky v jednom základním prstokladu v 1. poloze na různých strunách
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 1. ročník

Žák:

 • vyjmenuje známé interprety a některá stěžejní díla napsaná pro smyčcové nástroje
 • plynule přechází z polohy do polohy
 • předvede hru ve dvojhmatech
 • zahraje jednodušší orchestrální party z listu
 1. ročník

Žák:

 • samostatně navrhne různé možnosti prstokladu a smyku a vybere nejvhodnější
 • vysvětlí rozdíly v různých interpretacích jednoho díla
 • samostatně vytvoří smyky v orchestrálním partu
 • použije různou intenzitu vibrata podle stylu interpretované skladby

 

 1. ročník

Žák:

 • popíše různé možnosti interpretace probírané skladby a zvolí vhodný způsob provedení
 • vysvětlí a předvede při hře, jaké jsou barevné možnosti nástroje
 • při hře použije širokou škálu poloh a předvede plynulý pohyb po hmatníku
 • objektivně zhodnotí vlastní výkon
 1. ročník

Žák:

 • zahraje samostatně vybranou a nastudovanou skladbu a vysvětlí a obhájí způsob interpretace
 • vysvětlí rozdíly v interpretaci děl z různých období a žánrů ( s použitím CD, DVD, internetu)
 • zahraje náročnější skladbu s využitím získaných dovedností zpaměti

 

5.5         Studijní zaměření – Hra na kytaru

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na housle na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení třídního učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na kytaru

Výuka probíhá individuálně či ve skupinách dvou až čtyř žáků na základě doporučení učitele.

 

Přípravné studium

Žák:

 • aktivně reaguje na tvůrčí podněty v rámci svého oboru
 • zopakuje melodický, či rytmický motiv předvedený učitelem
 • popíše části svého nástroje
 • vyjmenuje prázdné struny nástroje
 • předvede hru dopadem na prázdných strunách
 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede správné držení obou rukou, před vlastní hrou postaví obě ruce do správné polohy
 • předvede střídavou hru dopadem i bez dopadu
 • zahraje jednoduchou melodii na melodických strunách s doprovodem učitele
 • na melodických strunách v první poloze zahraje daný tón podle notografického zápisu se značením prstokladu

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede hru levou rukou na basových strunách
 • přečte notový zápis, vysvětlí základní odbornou terminologii
 • vyjmenuje názvy not do čtvrtého pražce nástroje, zahraje je bez značení prstokladu
 • předvede základní jednohlasé prstoklady na všech strunách do druhé polohy nástroje
 • zahraje jednodušší instruktivní skladbu se samostatným doprovodem prázdných strun
 • předvede současný úhoz prstů a palce pravé ruky

 

 1. ročník

Žák:

 • pomocí dynamiky a dalších základních výrazových prostředků vyjádří náladu skladby
 • předvede libovolnými prostředky rytmický zápis
 • předvede malý (p-i-m) rozklad v pravé ruce se zpětným pohybem
 • zahraje základní akordy v první poloze nástroje (bez barré)
 • zahraje dvojhmaty v první poloze nástroje

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede velký rozklad v pravé ruce (p-i-m-a) se zpětným pohybem
 • zahraje skladbu s rozsahem do čtvrté polohy nástroje.
 • předvede všechny základní techniky hry pravé ruky – akordový rozklad, bezdopadová hra, hra dopadem

 

 

 1. ročník

Žák:

 • pojmenuje a předvede tři základní rejstříky nástroje – tasto, naturele, ponticello
 • zahraje vzestupné a sestupné legato.
 • zahraje skladbu s využitím dvoj- a troj-hmatů v levé ruce
 • předvede hru malého barré a zapojí je do interpretace skladeb

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede polyfonickou hru v levé ruce.
 • předvede hru velkého barré a zapojí je do interpretace skladeb.
 • realizuje melodické ozdoby kombinující vzestupné a sestupné legato (mordent, nátryl)
 • předvede samostatné naladění nástroje
 • zahraje skladbu s rozsahem do deváté polohy na melodických strunách.
 1. ročník

Žák:

 • pojmenuje a předvede specifické techniky v pravé ruce – staccato, rasquado, arpeggio, pizzicato
 • zahraje skladbu kvalitním tónem a ustálenou úhozovou technikou
 • předvede hru dvojoktávových stupnic a kadencí
 • předvede hru přirozených flažoletů

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Přípravné studium

Žák:

 • aktivně reaguje na tvůrčí podněty v rámci svého oboru
 • zopakuje melodický, či rytmický motiv předvedený učitelem
 • popíše části svého nástroje
 • vyjmenuje prázdné struny nástroje
 • předvede hru dopadem na prázdných strunách
 • předvede libovolný dohmat na melodické struně
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede hru kontinuálních výměn v levé ruce s důrazem na čistotu hry, uplatňuje sebekontrolu při přechodu mezi polohami v levé ruce
 • předvede plynulé přechody mezi bezdopadovou hrou, hrou z přípravy a hrou dopadem během prstokladových výměn v levé ruce
 1. ročník

Žák:

 • předvede rozdíl mezi hrou vibrato a non vibrato v levé ruce
 • popíše a předvede hru melodických ozdob a umí je zapojit do interpretace skladeb
 1. ročník

Žák:

 • předvede hru za dvanáctou polohou nástroje na melodických strunách
 • předvede dvojhmaty, trojhmaty a barré do deváté polohy nástroje v kombinaci s vybranými technikami v pravé ruce (arpeggio, hra rozkladu)
 • zahraje v pomalém a středním tempu prstoklad tremola

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje samostatně nastudovanou skladbu
 • zahraje skladby kvalitním tónem v celé dynamické škále a třech základních rejstřících

 

 

 

5.6         Studijní zaměření- Hra na baskytaru

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na housle na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení třídního učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na baskytaru

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • popíše jednotlivé části nástroje
 • zahraje v první poloze nástroje
 • popíše a předvede správné držení nástroje
 1. ročník

Žák:

 • zahraje stupnice a kvintakord přes jednu oktávu
 • předvede plynulé spojení první a druhé polohy
 • popíše a předvede rozdíl mezi f, mf, p

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje stupnice a kvintakord přes dvě oktávy
 • předvede hru do třetí polohy nástroje
 • zahraje podle akordových značek na základních tónech
 • vystihne náladu probírané skladby pomocí základních výrazových prostředků
 • zahraje skladbu zpaměti
 • zahraje skladbu v duu s jiným nástrojem
 1. ročník

Žák:

 • zahraje přirozené flažolety
 • zahraje elementární basový doprovod (oktávy, kvinty, průchody)
 • popíše a předvede rytmický úsek zadaný učitelem
 • popíše probíranou skladbu po stránce formální
 1. ročník

Žák:

 • popíše a předvede tzv. standardy a základní improvizační figury
 • zahraje sekvence přes dvě oktávy
 • předvede hru do páté polohy nástroje
 1. ročník

Žák:

 • zahraje rozložené septakordy přes dvě oktávy
 • předvede basový doprovod na základě poslechu skladby
 • předvede hru do šesté a sedmé polohy nástroje
 • předvede samostatné naladění nástroje
 1. ročník

Žák:

 • předvede improvizaci basového doprovodu v rámci zadané tóniny
 • předvede hru zpaměti
 • zahraje v libovolné základní tónině dvojoktávovou stupnici a rozložené kvintakordy.
 • zahraje repertoár různých stylových období

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Přípravné studium

 

Žák:

 • popíše jednotlivé části nástroje
 • předvede hru v první až třetí poloze nástroje
 • popíše a předvede správné držení nástroje
 • popíše a předvede rozdíl mezi f, mf, p
 • zahraje podle akordových značek na základních tónech
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede rytmickou improvizaci na zadaném basovém doprovodu
 • vyjmenuje základní stylové proudy hry na basovou kytaru
 1. ročník

Žák:

 • předvede, jak stylizuje basovou linku podle tempo-rytmu skladby
 • zahraje rozložené septakordy po celé tónové škále nástroje
 • při hře použije širokou škálu dynamických odstínů
 1. ročník

Žák:

 • popíše a předvede modulaci do příbuzných tónin
 • předvede sofistikované hráčské techniky pravé ruky – staccato palce, slap.
 1. ročník

Žák:

 • zahraje sofistikovaný basový groove na libovolný hudební úsek v základních tóninách.
 • předvede kombinaci standardů s prvky vlastní improvizace
 • předvede samostatně nastudovanou skladbu a vysvětlí způsob interpretace

 

 

5.7         Studijní zaměření – Hra na elektrickou kytaru

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na baskytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na housle na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení třídního učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na elektrickou kytaru

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede správné sezení a držení nástroje
 • zahraje rytmické a znělé tóny
 • orientuje se na hmatníku v I. poloze
 • zahraje jednoduché akordy e,a, C,G,G7 v trojhlase
 • zahraje stupnice C,G,D jednooktávové

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede přesný rytmus a plynulost hry
 • použije dynamiku p, mf, f, k vyjádření charakteru skladby
 • durové stupnice zahraje přes dvě oktávy
 • písně, etudy a skladby zahraje zpaměti

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje duo, doprovodí jiný nástroj
 • zahraje kadence T S D, použije je v doprovodu písní
 • orientuje se na hmatníku do V. polohy
 • zahraje podle akordových značek
 • stupnice durové zahraje přes dvě oktávy rychlejším tempem

 

 1. ročník

Žák:

 • plynule mění polohy
 • orientuje se na hmatníku do VII. polohy
 • použije malé barré v kadencích
 • zahraje stupnice durové a mollové přes dvě oktávy
 • zahraje stylově snadné jazzové a rockové skladby

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje doprovody dle akordických značek
 • při kadenci použije velké barré
 • zahraje synkopy, trioly
 • naladí si nástroj

 

 1. ročník

Žák:

 • použije kadence v doprovodech
 • předvede hru s vyššími nároky na dynamiku a interpretaci skladeb
 • samostatně nastuduje zadanou skladbu, vyřeší prstoklady
 • zahraje plynule z listu i podle akordových značek

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje rozklady akordů
 • orientuje se po celém hmatníku
 • zahraje kvalitním tónem
 • navrhne vlastní pojetí hrané skladby (dynamika, agogika), zdůvodní a obhájí
 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede správný postoj a držení nástroje, postavení pravé a levé ruky
 • předvede správný úhoz trsátkem (od sebe a k sobě) · zahraje prstoklady bluesové stupnice (A-blues 5ti-tónová)
 • orientuje se v akordických značkách
 • zahraje základní (jednoduché) clische na 1., 2. a 3. struně

 

2.ročník

Žák:

 • zahraje plynule trsátkem úhozy – rytmické varianty
 • orientuje se po celém hmatníku
 • zahraje prstoklady bluesové stupnice (A-blues 6ti-tónová) v rozsahu celého hmatníku
 • zahraje prstoklady C-dur módu v rozsahu celého hmatníku
 • zahraje typové akordy (dur, moll, dur7, moll7)
 • zahraje dvojhlasé clische na 1. a 2. struně a na 2. a 3. Struně (unisono a tercie)

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje prstoklady bluesové stupnice (A-blues 7mi-tónová, 8mi-tónová )
 • zahraje módy C – dur v rozsahu celého hmatníku a jejich aplikace do zadaných tónin
 • zahraje trojzvuky akordů a jejich obraty (dur, moll, zm., zv.)
 • zahraje složitější akordy (9, 11, 13)
 • předvede legáto – příklep a odtah (levá a pravá ruka)
 • zahraje snazší skladby rockových a jazzových autorů se správnými akcenty

 

4.ročník

Žák:

 • zahraje prstoklady bluesové stupnice (A-blues 10ti-tónová)
 • zahraje prstoklady dalších módů a stupnic – moll, blues, bebopové, etnické a exotické
 • zahraje stupnice v oktávách
 • zahraje velký obrat akordů (dur, moll, zv., zm., sus4)
 • zahraje stylově správně skladby rockových a jazzových autorů dle svého výběru

 

 

5.8         Studijní zaměření – Hra na zobcovou flétnu

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na housle na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na zobcovou flétnu

Výuka probíhá individuálně či ve skupinách dvou až čtyř žáků na základě doporučení učitele.

Přípravné studium

Žák:

 • správně sestaví nástroj
 • předvede správný postoj a držení nástroje při hraní
 • předvede dýchání ústy, nasazení tónů jazykem
 • zopakuje po učiteli krátký melodický a rytmický útvar
 • zahraje jednoduchou lidovou píseň zpaměti
 • přečte noty v notové osnově hraných skladeb

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • zahraje noty osminové, čtvrťové, půlové a celé
 • zahraje durovou stupnici do 1# a 1b, tenuto legato
 • předvede a vysvětlí rozdíl mezi tenutem a legatem
 • hraje unisono s učitelem
 • zahraje lidovou píseň zpaměti
 1. ročník

Žák:

 • na dlouhé frázi předvede, že umí hospodařit s dechem
 • zahraje durovou stupnici a T5 do 2# a 2b, tenuto legato
 • zahraje jednoduché skladby v tóninách do 2# a 2b
 • zahraje jednoduchou skladbu s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje
 1. ročník

Žák:

 • zahraje durové a mollové stupnice a T5 do 3# a 3b, tenuto, legato
 • zahraje jednoduché skladby v tóninách do 3# a 3b
 • zahraje a pojmenuje noty v notové osnově v rozsahu c1-b2
 • zahraje a rozliší tenuto, legato, staccato
 • zahraje s učitelem, nebo jiným žákem dvojhlasé skladby
 • za pomoci výrazových prostředků vyjádří náladu skladby
 1. ročník

Žák:

 • zahraje durové a mollové stupnice a T5 do 3# a 3b, tenuto, legato, staccato
 • zahraje a pojmenuje noty v notové osnově v rozsahu c1-c3
 • vysvětlí a zahraje tečkovaný rytmus, synkopu a šestnáctinové noty
 • předvede hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu
 • předvede práci s dynamikou
 1. ročník

Žák:

 • zahraje durové a mollové stupnice,T5 a D7 do 3# a 3b, tenuto, legato, staccato
 • zahraje skladby různých stylů a období
 • zahraje jednoduché skladby z listu
 1. ročník

Žák:

 • předvede dýchání do bránice
 • na vybrané skladbě předvede správné frázování
 • zahraje a popíše jednoduché melodické ozdoby
 • předvede využití agogiky ve skladbě
 1. ročník

Žák:

 • zahraje skladbu rozsáhlejšího charakteru (sonáta, koncert apod.)
 • vysvětlí a předvede transpozici o oktávu
 • použije při hře dynamické a artikulační prostředky
 • zahraje samostatně nastudovanou skladbu přiměřené obtížnosti

 

 

 

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Přípravné studium

 

Žák:

 • správně sestaví nástroj
 • předvede správný postoj a držení nástroje při hraní
 • předvede dýchání ústy, nasazení tónů jazykem
 • zopakuje po učiteli krátký melodický a rytmický útvar
 • zahraje jednoduchou lidovou píseň
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 1. ročník

Žák:

 • popíše a předvede hru vibrato a non vibrato
 • předvede práci s barvou a kvalitou tónu
 1. ročník

Žák:

 • správně pojmenuje noty v hraném notovém zápisu
 • vyjmenuje a předvede různé druhy melodických ozdob
 • přiladí se k doprovodnému nástroji
 1. ročník

Žák:

 • na vybrané skladbě popíše a předvede, jak řeší problematiku při nácviku a interpretaci skladeb včetně dýchání, frázování, výrazu
 • zvolí samostatně vhodný druh melodických ozdob podle charakteru skladby a takto upravenou skladbu předvede
 1. ročník

Žák:

 • popíše a na stupnici předvede využití celého rozsahu nástroje
 • předvede hru na různé druhy zobcových fléten
 • vyjmenuje stěžejní repertoár a skladatele
 • dle svých zájmů, na základě získaných dovedností a zkušeností předvede samostatně vybranou a nastudovanou skladbu

 

 

 

 

 

5.9         Studijní zaměření – Hra na flétnu

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na housle na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na flétnu

Podle fyzické vyspělosti žáka umožňujeme hru na flétnu se zahnutou hlavicí. Žák navazuje na látku přípravného ročníku, pokud ho absolvoval, nebo využívá dovednosti získané případným předchozím studiem hry na flétnu zobcovou.

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • nástroj správně sestaví, popíše jeho části a jeho údržbu
 • předvede správný a uvolněný postoj při hraní a správné držení nástroje
 • předvede, jak správně tvoří tón ve zvládnutém rozsahu nástroje
 • předvede základy dechové techniky – nadechuje ústy, postupně prodlužuje výdech
 • zahraje tónová cvičení (vydržované tóny) od tónu d1 do tónu g2
 • předvede přefukování do oktávy tóny d1až g1
 • předvede, jak v pomalém tempu zvládá střídání tónů d1-e1 a c2-d2-e2 při správném pohybu pravého malíčku
 • popíše a předvede hru tenuto a legato
 • zahraje noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, půlové s tečkou
 • zahraje zpaměti stupnice D dur, F dur, G dur v rozsahu jedné oktávy v pomalém tempu
 • ve zvládnutém rozsahu interpretuje lidové písně a drobné skladby s doprovodem klavíru
 • předvede s učitelem hru unisono
 1. ročník

Žák:

 • předvede dýchání do bránice
 • kontroluje velikost ústní štěrbiny
 • zahraje tónová cvičení (vydržované tóny) od tónu d1 do tónu d3
 • předvede přefukování do oktávy tóny d1až d2
 • ve středním tempu a v legatu předvede střídání tónů d1-e1 a c2-d2-e2 při správném pohybu pravého malíčku
 • vysvětlí a předvede hru tenuto, legato a staccato
 • vyjmenuje základní výrazové prostředky
 • zahraje noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, šestnáctinové, půlové a čtvrťové s tečkou
 • zahraje durové stupnice do 2# a 2b ve zvládnutém rozsahu a rozložené tónické akordy
 • ve zvládnutém rozsahu interpretuje drobné skladby různých slohových období s doprovodem klavíru
 • předvede s učitelem hru dvojhlasně

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, šestnáctinové, půlové a čtvrťové s tečkou, osminovou triolu, synkopy
 • zahraje durové a mollové stupnice do 2# a 2b ve zvládnutém rozsahu a rozložené tónické akordy
 • vysvětlí a předvede hru tenuto, portamento, legato a staccato
 • předvede základní výrazové prostředky
 • ve zvládnutém rozsahu interpretuje skladby různých slohových období s doprovodem klavíru
 • předvede hru jednodušších skladeb zpaměti a podle sluchu
 1. ročník

Žák:

 • zahraje tónová cvičení (vydržované tóny) od tónu c1 do tónu f3
 • zahraje durové a mollové stupnice do 3# a 3b ve zvládnutém rozsahu a rozložené tónické a dominantní akordy
 • předvede základní melodické ozdoby – přírazy, trylky, nátryly
 • přečte noty v nástrojovém partu
 • ve zvládnutém rozsahu interpretuje skladby různých slohových období s doprovodem klavíru, zvládá hru skladeb v duu a triu
 1. ročník

Žák:

 • zahraje durové a mollové stupnice,T5 a D7 do 4# a 4b, tenuto, legato, staccato
 • zahraje skladby různých stylů a období
 • zahraje jednoduché skladby z listu
 • zahraje jednoduchou melodii v transpozici
 1. ročník

Žák:

 • předvede nadechování do bránice
 • v hrané skladbě správně frázuje a rozlišuje tempová označení
 • zahraje skladbu s použitím melodických ozdob a agogiky
 1. ročník

Žák:

 • zahraje skladbu rozsáhlejšího charakteru (sonáta, koncert apod.)
 • vysvětlí a předvede transpozici o oktávu
 • použije při hře dynamické a artikulační prostředky s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
 • předvede samostatně nastudovanou skladbu přiměřené obtížnosti
 • interpretuje skladby barokní, klasicistní, romantické a skladby 20.století

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Přípravné studium

Žák:

 • správně sestaví nástroj
 • předvede správný postoj a držení nástroje při hraní
 • předvede dýchání ústy, nasazení tónů jazykem
 • zopakuje po učiteli krátký melodický a rytmický útvar
 • zahraje jednoduchou lidovou píseň
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 1. ročník

Žák:

 • vysvětlí a předvede hru vibrato a non vibrato
 • předvede práci s barvou a kvalitou tónu
 1. ročník

Žák:

 • samostatně předvede při hře různé druhy melodických ozdob
 • pojmenuje noty v notovém zápisu
 • přiladí k doprovodnému nástroji
 1. ročník

Žák:

 • popíše řešení problematiky při nácviku a interpretaci skladeb včetně dýchání, frázování, výrazu a nástrojové techniky
 • na vybrané skladbě si zvolí samostatně vhodný druh melodických ozdob podle charakteru skladby
 1. ročník

Žák:

 • předvede, jak uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje
 • vyjmenuje stěžejní repertoár a skladatele
 • vyjádří vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylů a žánrů
 • dle svých zájmů, na základě získaných dovedností a zkušeností předvede samostatně vybranou a nastudovanou skladbu

 

 

 

 

 

 

 

5.10      Studijní zaměření  – Hra na bicí nástroje

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na bicí nástroje na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení třídního učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Hra na bicí nástroje

Přípravné studium

Žák:

 • předvede správné držení těla při hře na různé bicí nástroje
 • zahraje jednoduchý rytmus ve dvou a čtyřdobém taktu
 • popíše bicí nástroje
 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede správné držení paliček a správné držení těla
 • předvede vyrovnaný střídavý úder
 • zopakuje krátký rytmický útvar
 • rozliší a předvede akcentovaný a neakcentovaný úder
 • zahraje jednoduchý rytmus ve dvou, tří a čtyřdobém taktu – čtvrťové noty .
 • přečte notový zápis

 

 1. ročník

Žák:

 • zahraje skladbu s důrazem na její dynamiku
 • předvede uvolněné zápěstí při vyrovnaném střídavém úderu
 • zahraje jednoduchý rytmus ve dvou, tří a čtyřdobém taktu – osminové noty
 • zkombinuje jednoduchý a dvojitý úder ze zápěstí a interpretuje jej v základních paradiddlech.
 1. ročník

Žák:

 • předvede víření bez dynamického odstínění
 • během hry na malý buben použije k doprovodu šlapání na Hi-Hat
 • zahraje dvojitý úder z prstů v pomalém tempu
 • předvede hru na některé perkusní nástroje s neurčitou výškou tónu
 • předvede koordinaci hry s dalším nástrojem
 • vyjmenuje některé melodické a perkusní nástroje a popíše způsob hry na ně
 1. ročník

Žák:

 • předvede víření s dynamickým odstíněním
 • zahraje rytmicky přesně osminové trioly v kontextu čtvrťových, osminových a šestnáctinových not a to i ve hře na celou soupravu
 • zahraje základní tzv. „beatové“ doprovody
 • předvede v doprovodu jednoduché předěly – tzv. breaky
 1. ročník

Žák:

 • předvede víření na podkladu jak šestnáctinových tak sextolových hodnot
 • zahraje jednoduchý příraz
 • zahraje další doprovody na soupravu, např. slowrock, disko, shuffle
 • zahraje základní hudebně-populární styly z playbackových nahrávek, např. balada, shuffle, rock
 • předvede improvizaci v doprovodech a předělech
 1. ročník

Žák:

 • zahraje synkopy
 • předvede základní swingové frázování
 • zahraje na soupravu doprovody základních hudebně-populárních stylů z playbackových nahrávek, např. latin, disko rock and roll, bossa nova, swing
 • zahraje jednoduchou improvizaci na 4 až 8 taktů
 • předvede hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
 1. ročník

Žák:

 • předvede základní techniku hry na rytmické, perkusní nástroje a melodický nástroj při hře doprovodů i sólově
 • předvede improvizaci v delších hudebních částech
 • zahraje jednoduchý doprovod v lichých metrických útvarech, např. 5/4 a v polyrytmické struktuře
 • popíše vývoj bicích nástrojů
 • samostatně sestaví a naladí nástroj

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

 

Přípravné studium

Žák:

 • předvede správné držení těla při hře na různé bicí nástroje
 • zahraje jednoduchý rytmus ve dvou a čtyřdobém taktu
 • popíše bicí nástroje
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede synkopaci ve swingovém frázování
 • zahraje doprovod hudební skupině (bandu),
 • vytvoří vlastní improvizaci a fill in (pro hru na bicí soupravu)
 • předvede hru etud a různých cvičení s tzv. off-beatovým klikáním metronomu
 1. ročník

Žák:

 • rozebere a vysvětlí notový zápis
 • vyjmenuje základní hudebně-formální útvary (např. 12-ti taktové blues, standardní formu AABA) a vysvětlí jejich základní rozdíly
 • zahraje tzv. closed solo
 • vyjmenuje přední hráče na bicí nástroje
 1. ročník

Žák:

 • zahraje part nástroje z listu
 • předvede orientaci v partituře bicích nástrojů
 • předvede vícenásobné typy přírazů

 

 1. ročník

Žák:

 • popíše historii i současnost hry na bicí nástroje
 • vytvoří a zahraje tzv. open solo
 • předvede styly svých oblíbených bubenických vzorů
 • zahraje náročnější skladbu a vysvětlí svůj způsob interpretace

 

 

 

 

 

 

 

5.11      Studijní zaměření – Sólový zpěv

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Komorní zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv*       1 1 1 1 1 1 1 1

 

*Povinný je jeden z těchto předmětů. O zařazení rozhoduje učitel hry na bicí nástroje na základě posouzení dispozic a zájmu žáka.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv jsou uvedeny samostatně.

Sólový zpěv

Výuka probíhá individuálně či ve skupinách dvou až čtyř žáků na základě doporučení učitele.

Přípravné studium

Žák:

 • předvede správný pěvecký postoj
 • zazpívá jednoduchou píseň

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede správný pěvecký postoj
 • předvede klidné a hluboké dýchání
 • předvede uvolnění brady a mluvidel
 • zazpívá s klavírním doprovodem
 • pojmenuje místo ke správnému pěveckému dýchání
 1. ročník

Žák:

 • popíše dýchání na bránici
 • zazpívá jednoduchá hlasová cvičení
 • předvede přirozené ovládání mluvidel a legátový zpěv
 • zpívá s klavírním doprovodem lidovou píseň

 

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede dýchání na bránici
 • na hlasových cvičeních předvede zvukovou vyrovnanost všech vokálů
 • zazpívá hlasový rozsah od malého g do a1
 • zazpívá lidovou nebo umělou píseň s klavírním doprovodem

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede hlasová cvičení v rozsahu od malého g do c2
 • zazpívá zpaměti
 • předvede cvičení k rozšiřování svého hlasového rozsahu
 • vyjmenuje základní dynamiku
 • zazpívá píseň dle svého výběru s klavírním doprovodem

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá píseň vyrovnaným hlasem v celé poloze
 • vysvětlí kantilénový zpěv
 • vysvětlí a popíše výraz písně

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá plynulou kantilénou
 • předvede hospodaření s dechem a prodlužování dechové fráze
 • vyjmenuje různé styly a žánry zpěvu

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá přirozeným hlasem
 • zpívá hlasová cvičení v celém svém rozsahu
 • předvede výrazové rozdíly v náladách písní
 • zazpívá samostatně nastudovanou píseň
 • vyhodnotí a popíše svůj výkon

 

 1. STUPEŇ:

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

Přípravné studium

Žák:

 •  intonuje jednohlasé písně
 • zazpívá přirozeným hlasem
 • zazpívá rytmicky přesně
 • zazpívá nastudované písně zpaměti
 • předvede základy dechové techniky
 • předvede přirozené ovládání mluvidel a legatový zpěv
 • přečte noty v notové osnově v jednočárkované oktávě
 • rozliší rytmické hodnoty not a pomlk

 

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá národní i umělou píseň v náročnější úpravě
 • zazpívá vyrovnaným hlasem v celém svém rozsahu
 • vysvětlí zásady hlasové hygieny

 

 1. ročník

 Žák:

 • zazpívá píseň s přesným hudebním frázováním
 • zazpívá vybranou arii
 • kultivovaně interpretuje písňovou literaturu různých slohových období
 • vyjmenuje interprety operního zpěvu

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá píseň s přesným hudebním frázováním, dynamikou a agogikou
 • zazpívá složitější arii antiche
 • zhodnotí vokální skladbu na základě jejího poslechu

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá v celém svém rozsahu kultivovaným tónem
 • zazpívá pěvecký repertoár z období 18. a 19. století s klavírním doprovodem
 • vyjmenuje alespoň jednu známou operu různých období

 

Komorní zpěv

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák

 • přečte notový zápis
 • vyjmenuje základní rozdělení pěveckých hlasů

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá jednoduchý dvojhlas
 • předvede, že udrží druhý hlas v lidové písni

 

 

 1. ročník

Žák:

 • čistě intonuje svůj part ve vícehlase s instrumentálním doprovodem
 • zazpívá vícehlasé skladby různých období a žánrů

 

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede, jak reaguje na dirigentská gesta
 • zazpívá ve dvojhlase náročnější repertoár

 

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • zazpívá náročnější dvojhlasé písně s doprovodem
 • předvede zpěv plynulé kantilény se správně vedenou frází

 

 1. ročník

Žák:

 • intonuje a čistě ladí s dalším hlasem
 • předvede techniku legato, staccato v souladu s ostatními

 

 1. ročník

Žák:

 • popíše běžné zvyklosti a pravidla při přípravě a průběhu zkoušky a produkce
 • předvede základní dynamiku a agogiku ve vícehlase

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá techniku mezza voce
 • předvede, jak dokáže reagovat na změny rytmu a dynamiky v závislosti na gesta dirigenta

 

 

 

5.12      Studijní zaměření  – Sborový zpěv

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Pěvecká průprava 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Hudební seminář 1 1 1 1 1            
Přípravný sborový zpěv 1,5 1,5 1,5                
Sborový zpěv       2 2 2 2 2 2 2 2

 

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáka a doporučení učitele navýšeny.

Absolvoval-li již žák některé ročníky hudebního semináře při studiu jiného nástroje, tyto ročníky se mu uznávají, jako uzavřené a studium hudebního semináře pak pokračuje dalším vyšším ročníkem.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Učební osnovy předmětů Hudební seminář, jsou uvedeny samostatně.

Přípravný sborový zpěv

Přípravné studium

Žák:

 • předvede jednoduchá dechová a intonační cvičení
 • zazpívá čistě jednoduchou píseň

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede brumendo
 • zazpívá jednoduchá intonační cvičení

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá intonačně a rytmicky čistě v různé dynamice
 • předvede správné dýchání a držení těla

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá part lidového dvojhlasu
 • zazpívá zpaměti na základě porozumění textu
 • předvede zpěv v legatu

 

 

Sborový zpěv

 1. ročník

Žák:

 • předvede správné brániční dýchání
 • předvede správnou artikulaci při zpěvu

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede rozšířený hlasový rozsah
 • zazpívá intonačně čistě svůj hlasový part

 

 1. ročník

Žák:

 • popíše strukturu sborové partitury
 • reaguje na dirigentské gesto

 

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá svůj part vyrovnaným hlasovým rejstříkem

 

 1. stupeň

Žák, který neabsolvoval 1. stupeň studia začíná plnit učební osnovy 1. stupně.

 1. ročník

Žák:

 • zazpívá z listu jednodušší skladby a capella
 • předvede správný pěvecký postoj, správnou dechovou techniku, měkké nasazení tónů a artikulaci

 

 1. ročník

Žák:

 • přečte notový zápis sborové partitury
 • intonuje z listu jednoduché skladby s doprovodem melodického nástroje
 1. ročník

Žák:

 • předvede intonačně čistý a kultivovaný zpěv svého partu různých žánrů a období v náročnějších skladbách a capella

 

 1. ročník

Žák:

 • provede svůj part s předepsaným rozsahem dynamiky, plynulou kantilénou a dodržováním frází
 • zazpívá písně různých stylových období a žánrů, v různých jazycích
 • čistě intonuje svůj part ve skladbách a capella i s instrumentálním doprovodem

 

 

 

 

 

 

6         VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU

6.1         Přípravné studium.

 

Učební plán: dvouleté přípravné studium

  1. ročník 2. ročník
Výtvarná tvorba 3 3

 

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Výtvarná tvorba je komplexně pojatý předmět, který v sobě zahrnuje široké spektrum výtvarných činností, jak plošných tak prostorových. Záměrem takto pojatého předmětu je dát dětem mladšího školního věku příležitost projevit talent ve výtvarných činnostech, rozvíjet jejich dovednosti a zručnost (podpora jemné motoriky), představivost, kreativitu a v neposlední řadě vytvořit příležitosti pro vyzkoušení si různých vyjadřovacích prostředků výtvarné tvorby (zacházení s nástroji) a objevování jejich možností. Výuku doprovázejí informace z oblasti výtvarné kultury.

Komplexní přístup k tvorbě i dítěti koreluje s úrovní vnímání světa dětí mladšího školního věku.

Výtvarná tvorba

Žák:

 • výtvarně reaguje a ztvárňuje svět prostřednictvím všech smyslů
 • zobrazí témata z reálného světa i z oblasti vnitřních prožitků
 • předvede práci s různými materiály (hněte hlínu, mačká papír, mísí barvy)
 • předvede, jak hravou formou zachází s nástroji a používá jejich stopy

6.2                                                                                                                                                                          Studijní zaměření – Výtvarný obor

 

Předmětová skladba navazuje na dobrou tradici uměleckého školství a již osvědčené přístupy ve vzdělávání, tj. široká nabídka výtvarných technik a postupů jak v rámci klasických vyjadřovacích prostředků, tak i nové výrazové možnosti současného umění. Tyto předměty mají v uměleckém školství léty prověřenou praxi.

Samostatný předmět malba umožní rozvíjet svébytnou kapitolu výtvarného umění  – barevné ztvárnění světa a vlastních představ. Cílem je jednak vytvořit příležitost pro osvojení si různých malířských technik (akryl, olej, kvaš, enkaustika…), příležitost pro práci na rozmanitých površích a materiálech (malba na hedvábí, šepsovaná plátna, sklo), tak i zvládnout širokou škálu možností od drobných dekorativních úkolů až po malířské zvládnutí figury a portrétu na velkých formátech i vlastních realizací v malbě.

Nedílnou součástí studijního programu je i teoretické vzdělání v oblasti výtvarné kultury. Výuka vede k orientaci žáka v historii umění a k rozpoznávání historických slohů, k zájmu a porozumění současnému umění. Informace z oblasti výtvarné kultury prolínají zpracovávaná témata ve všech ročnících, doplňují přirozeně výuku, prostupují napříč celou časovou osou. Samostatným předmětem je výtvarná kultura až v II. stupni studia.

6.3         Studijní zaměření – Výtvarný obor

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Plošná tvorba 1 1 1 1 1 0,5 0,5        
Malba           0,5 0,5        
Prostorová tvorba 1 1 1 1 1 1 1        
Objektová a akční tvorba 1 1 1 1 1 1 1        
Výtvarná tvorba               2,5 2,5 2,5 2,5
Výtvarná kultura               0,5 0,5 0,5 0,5

 

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáků a doporučení učitele navýšeny.

Výuka probíhá v týdenních blocích a může probíhat ve skupinách složených z různých ročníků.

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Plošná tvorba

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede, jak hravým způsobem pracuje se základními prvky výtvarného jazyka
 • výtvarně ztvární pozorovanou skutečnost
 • použije některé výtvarné prostředky (nástroje) a materiály
 • využije své zkušenosti ve výtvarné tvorbě
 • vyjmenuje pomůcky, materiály a základní techniky, které zná a používá
 1. ročník

Žák:

 • v kresbě, malbě, grafice a dekorativních činnostech výtvarně reaguje na zážitky nebo na vlastní představy…
 • použije základní výtvarné prostředky (nástroje) a materiály a s hravostí s nimi experimentuje
 • na základě zadání učitele rozliší prvky výtvarného jazyka (tvar, linie, barva, struktura) a uplatí je ve své práci
 • zvolí a popíše vhodnou techniku k vyjádření daného tématu
 1. ročník

Žák:

 • použije základní řadu výtvarných technik
 • volně ztvární témata
 • samostatně řeší zadání, nekopíruje jiná řešení
 • na základě zadání učitele rozliší prvky výtvarného jazyka (objem, světlo)
 • vysvětlí pracovní postupy
 • vytvoří výtvarnou řadu

 

 1. ročník

Žák:

 • porovná a zhodnotí účinky jednotlivých prvků plošného vyjádření (bod, linie, tvar, objem, prostor, světlo, barvy atd.)
 • vyřeší výtvarnou řadu a projekt
 • vysvětlí základní pojmy výtvarného vyjadřování (stylizace, abstrakce, kompozice atd.)
 • předvede spolupráci v týmu
 1. ročník

Žák:

 • výtvarně zpracuje své zážitky a představy s uplatněním základních kompozičních zákonitostí
 • popíše a předvede širší paletu kreslířských (různé kreslířské nástroje), grafických (suchá jehla, linoryt, monotyp), a malířských (vodové, akvarelové, temperové, akrylové barvy) technik a postupů
 • použije výtvarný jazyk k nefigurativnímu vyjádření emocí, jevů a vztahů

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede základní kreslířské techniky (kresba tužkou, uhlem, rudkou, perem)
 • použije různé styly kresby a modelace
 • předvede, jak umí pracovat s prostorem v ploše – věcné zobrazení skutečnosti
 • popíše a předvede grafické techniky – linoryt, vícebarevný linoryt, suchá jehla
 • použije nejvhodnější způsob vyjádření – variace možných řešení
 • přiřadí vhodnou výtvarnou techniku k vyjádření zadání
 • objasní základní pojmy výtvarného vyjadřování

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede různé styly kresby a modelace (stínování, šrafování, lineární stylizace a členění ploch)
 • předvede práci s prostorem v ploše
 • nakreslí a graficky zpracuje portrét a figuru, figurální kompozici
 • převede studijní kresbu do různých výtvarných technik
 • vytvoří samostatně koncipovanou závěrečnou prací (výtvarná řada, projekt) a obhájí ji

Malba

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • namaluje objekty reálného světa, figurální motiv s adekvátním výrazem zobrazení svých prožitků, snů, pocitů a představ
 • předvede plastickou malířskou modelaci světlem a stínem
 1. ročník

Žák:

 • samostatně zvolí typ a styl malířského vyjádření
 • předvede základní malířské techniky (malbu akvarelem, temperou, akrylem, olejovým i suchým pastelem)
 • namaluje objekty reálného světa, figurální motiv i expresivní vyjádření svého nitra a pocitů
 • popíše teorii barev a vysvětlí její praktickou aplikaci
 • namaluje portrét a figuru, figurální kompozici

 

Prostorová tvorba

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede práci s materiálem (hlínou, modelovacím materiálem, s papírovinou)
 • vytvaruje a vymodeluje jednoduché tvary reálného světa
 • zrealizuje jednoduché předměty (zadání) v keramice z plátu, válce a koule
 • modeluje, tvaruje, konstruuje jednoduché tvary
 1. ročník

Žák:

 • předvede základní dovednosti v práci s materiálem – prozkoumá jejich vlastnosti a možnosti užití
 • použije obrazové prvky prostorového vyjádření (objem, tvar, prostor)
 • modeluje, tvaruje, konstruuje členité tvary
 1. ročník

Žák:

 • prací s materiálem vytvoří plastickou strukturu
 • vytvaruje a vymodeluje složitější tvary reálného světa
 • použije základní postupy studijní modelace a keramické tvorby

 

 1. ročník

Žák:

 • použije základní techniky prostorových činností s využitím klasických i moderních technologií
 • předvede práci s dutým a plným prostorem, světlem a stínem v hmotě
 • ztvární složitější tvary (členění hmoty) vnějšího a vnitřního světa
 • použije modelovací postupy – formuje tvar a objem přidáváním a ubíráním hmoty
 • plasticky ztvární skutečnost
 • v keramice vymodeluje významné detaily a povrchové struktury

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede základní techniky prostorových činností s využitím klasických i moderních technologií
 • předvede, jak technicky zvládá členění hmoty materiálu (zvl. v keramice)
 • při konstrukci a montáži vyřeší způsoby prostorového uspořádání prvků
 • plasticky ztvární skutečnost, ztvární věci v proporčních vztazích
 • ve svém díle vystihne podstatné rysy reality
 • si sám zvolí a obhájí techniku zpracování
 1. ročník

Žák:

 • plasticky ztvární skutečnost nebo vyjádří myšlenku
 • najde adekvátní plastický výraz, rozvine přehledný tvar a postihne proporce
 • předvede studijní modelaci věcnou i figurální
 • předvede, jak při práci komponuje linie, plochy nebo hmoty v prostoru
 • zhodnotí výsledky své práce
 • navrhne a vysvětlí své vlastní řešení výtvarného problému
 1. ročník

Žák:

 • pracuje s obrazotvornými prvky prostorového vyjádření
 • vytvoří plastický portrét, figuru, figurální motiv
 • vyjmenuje potřebné technologické znalosti pro práci s materiálem (sochařská hlína, sádra, keramické hlíny)
 • vymodeluje jednoduchou sochařskou studii
 • zkonstruuje prostorový objekt
 • předvede, jak zvládne reliéfní redukci výšek (reliéf studijní, keramický)
 • převede návrh užité keramiky v materiálovou realizaci

 

Objektová a akční tvorba

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • vytvoří prostorovou práci – objekty z různorodých materiálů, kombinuje je
 • předvede výtvarné činnosti v prožitkových aktivitách, vyjadřují se gestem, pohybem, akcí…
 1. ročník

Žák:

 • vytvoří práci, ve které reaguje na reálný svět, své představy, sny, vlastní prožitek a pochopení sebe a světa

 

 1. ročník

Žák:

 • ztvární skutečnost v objektové a akční tvorbě
 • předvede základní postupy a dovednosti při práci s nástroji a materiálem
 • vytvoří realizace ve vizuálním, hmatovém a duševním kontaktu s hmotou
 • zpracuje objekt z tvárných materiálů

 

 1. ročník

Žák:

 • vyhledá a vytvoří nové souvislosti a obhájí je
 • využije v akční tvorbě cíleně své tělo
 1. ročník

Žák:

 • vytvoří nové prostředí, s novými přesahy
 • pracuje s formou, s materiálem a s výrazovými prostředky
 • v akční tvorbě použije performance, inscenaci, proměnu sám sebe
 • předvede spolupráci s druhými a komunikaci nad společnou prací
 1. ročník

Žák:

 

 • popíše výrazové možnostmi objektové a akční tvorby
 • vyjmenuje možnosti vyjádření prostřednictvím více médií (gesto, pohyb, prožití hudby a rytmu) a aktivně zapojí tyto prvky do vlastní tvorby
 • vysvětlí a zdůvodní vlastní přístup k vyjádření skutečnosti (myšlené, skutečné, prožívané)
 1. ročník

Žák:

 • zpracuje prostorovou úlohu
 • popíše využití a použití různorodého materiálu
 • uvede různé možnosti zobrazení reality a pomocí výtvarných vyjadřovacích prostředků tyto možnosti předvede
 • předvede zcela samostatnou a promyšlenou tvorbu
 • vysvětlí vlastní záměry a postupy
 • si zvolí a kombinuje různé výtvarné techniky
 • vytvoří samostatně koncipovanou práci

 

Výtvarná tvorba

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • samostatně vytvoří individuální výtvarnou řadu na vlastní téma
 • nakreslí, namaluje, vymodeluje dílo podle skutečnosti
 • předvede při vlastní činnosti principy perspektivního ztvárnění prostoru
 • vytvoří více variant možných řešení, vybere ty nejvhodnější a zdůvodní je
 • vyhledá na internetu podklady k práci na zadané téma
 • zhodnotí výsledky své práce
 1. ročník

Žák:

 • vyřeší stylizaci reálného motivu
 • navrhne architektonické studie (plošná i prostorová řešení) – vyřeší barevnost prostoru, světelné nebo proporční účinky
 • vymodeluje řezy, detaily, zvětšeniny
 • objasní a zdůvodní své záměry v dialogu s učitelem nebo spolužáky
 1. ročník

Žák:

 • si zvolí vlastní téma volné tvorby a prostředky pro jeho zpracování
 • namaluje subjektivně laděné studie reality nebo objektivní studie v omezené či lokální barevnosti
 • předvede alternativní zacházení s uměleckým dílem, parafrázuje ho
 • navrhuje a zrealizuje grafický design
 • vytvoří nefigurativní plastiku

 

 1. ročník

Žák:

 • objasní svůj přístup k závěrečné práci
 • objasní své výtvarné i technologické záměry
 • zrealizuje závěrečný projekt, seřadí a předloží jeho výsledky a obhájí je
 • vymodeluje portrétní a figurální skici
 • zdokumentuje průběh a výsledky své činnosti (fáze řešení, realizace a výsledku)

 

Výtvarná kultura

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • seřadí umělecké slohy a směry do časové návaznosti
 • vyjmenuje význačné umělce jednotlivých epoch do konce 14. století

 

 1. ročník

Žák:

 • vyjmenuje umělecké slohy, popíše jejich charakteristiku a časově je zařadí
 • vyjmenuje význačné umělce jednotlivých epoch do konce 19. století
 • vysvětlí roli výtvarného jazyka pro sdělnost uměleckého díla
 • popíše principy perspektivního vyjádření prostoru v malbě renesance,
 1. ročník

Žák:

 • popíše výtvarné směry 20. století podle způsobu užití výtvarného jazyka
 • vysvětlí vývoj moderního umění a architektury a uvede příklady ze svého okolí

 

 

 1. ročník

Žák:

 • podle reprodukce rozpozná a přiřadí autory výtvarných děl k jednotlivým slohům
 • vyjmenuje soudobé trendy a jejich autory

 

 

7         VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU

7.1         Přípravné studium

 

Učební plán: dvouleté přípravné studium

  1. ročník 2. ročník
Taneční přípravka 2 2

 

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Taneční přípravka

Žák:

 • pojmenuje základní části svého těla
 • předvede orientaci v prostoru na místě i z místa jednotlivě i ve skupinách
 • předvede podle vyučující protahovací a posilovací prvky pro správné držení těla
 • předvede podle vyučující nejzákladnější polohy na místě (v leže, v sedu, ve stoje)
 • napodobí podle vyučující základní gymnastické prvky
 • pohybem reaguje na změny v hudbě (tempo a výška)

7.2         Studijní zaměření – Tanec

 

Učební plán: základní studium

  I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Taneční průprava 1 1                  
Taneční praxe 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
Základy lidového a společenského tance     1 1 0.5 0.5 0.5        
Klasický tanec     1 1 1 1 1 1 1 1 1
Současný tanec     1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Hodinové dotace v učebních plánech jsou minimální a mohou být na základě potřeb žáků a doporučení učitele navýšeny.

Výuka probíhá v týdenních blocích a může probíhat ve skupinách složených z různých ročníků.

 

 

 

 

 

Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Taneční průprava

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • ukáže a pojmenuje místa na svém těle, která jsou důležitá pro správné držení těla
 • předvede správné držení těla
 • předvede podle učitele základní cviky na zemi dle Kniaseffa
 • předvede samostatně při pohybu z místa pochod, cval bočně, poskočný krok, přísunný krok stranou, chůzi vpřed, chůzi na pološpičkách,
 • předvede kotoul vpřed, kotoul vpřed s roznoženýma nohama s dopomocí, most, svíčku, kolíbku na zádech, převaly
 • vyjadřuje pohybem svoje hudební cítění

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede správné držení těla v základních polohách při pohybu na místě i

z místa

 • předvede průpravná cvičení k ovládání jednotlivých svalových oblastí
 • předvede cviky na zemi dle Kniaseffa s větší obtížností
 • předvede průpravná cvičení pro vytažení nohou
 • předvede průpravná cvičení pro skoky
 • předvede temps levé sauté v paralelní pozici
 • předvede samostatně, ve dvojicích a skupinách, po kroužku a diagonále přísunný krok vpřed, stranou a vzad, cval bočně a čelem, hladkou polku, chůzi vpřed a vzad, chůzi ve dřepu a běh vpřed
 • předvede kotoul vpřed s výskokem, kotoul vpřed s roznoženýma nohama,

přemet stranou, stoj na rukách s dopomocí, most a svíčku s výdrží

 • předvede otáčky o 90, 180, 360 stupňů v pomalém tempu na místě
 • pohybem reaguje na změny v hudbě na její tempo, dynamiku, legato, staccato

 

Taneční praxe

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • zatančí dětské taneční hry s pomocí učitele
 • předvede taneční choreografii s pomocí učitele nebo starších žáků
 1. ročník

Žák:

 • dokáže sám spojit několik zadaných kroků
 • zatančí krátkou taneční choreografii
 • předvede pohybové hry se švihadly, obručemi a šátky

 

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede zadané taneční prvky v krátké improvizaci
 • předvede, jak vnímá souhru s ostatními ve skupině a respektuje je
 • předvede naučenou choreografii s větším tanečním projevem
 1. ročník

Žák:

 • podle zvukové ukázky rozpozná hudbu klasickou, lidovou, nebo současnou
 • předvede pohyb podle žánru hudby
 • předvede variaci v klasické, současné a lidové technice
 • předvede naučenou choreografii, ve které se částečně seberealizuje

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede obtížnější pohybové a taneční hry s náčiním
 • na dané téma předvede samostatně nebo ve skupinách krátké choreografické etudy
 • zhodnotí vlastní projev i projev ostatních
 1. ročník

Žák:

 • zatančí s použitím svého vlastního projevu
 • zhodnotí taneční výkony jiných souborů
 • popíše a vlastními slovy vysvětlí obsah choreografického díla
 • zatančí choreografii s náročnějšími tanečními prvky

 

 1. ročník

Žák:

 • sám nebo ve skupině vytvoří krátkou choreografii a etudu
 • zatančí naučené prvky ve svých tanečních etudách a choreografiích
 • vyjmenuje některé názvy baletů a jejich skladatele

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede improvizaci v zadané taneční technice
 • vyjmenuje jména některých profesionálních tanečníků
 1. ročník

Žák:

 • zatančí choreografii nebo taneční etudu ve všech probraných technikách
 • rozebere téma choreografie a navrhne hudbu a kostýmy
 • vyjmenuje alespoň jedno taneční dílo, které sám viděl, popíše, o čem bylo, jak se jmenovalo, kdo byl autorem hudby, kdo byl choreografem a kdo v něm tančil
 1. ročník

Žák:

 • zatančí svou roli včetně výrazu v dané choreografii
 • řekne svůj názor na jednotlivé choreografie
 • rozpozná a zhodnotí, co bylo zatančené správně a co špatně
 1. ročník

Žák:

 • zatančí svou vlastní choreografii v jedné z tanečních technik
 • popíše svoji vlastní choreografii
 • vysvětlí, proč si vybral dané téma
 • vyjmenuje jména některých choreografů

 

Základy lidového a společenského tance

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede pérování na 2/4 takt v kombinaci s tlesky a dupy
 • zatančí samostatně hladkou polku v točení na obě strany
 • předvede chůzi hladkou a chůzi s vypérováním
 • předvede hladkou sousedskou, dvojpolku, valčík
 • předvede poskoky ve dřepu
 • předvede, že rozpozná rozdíl mezi 2/4 a 3/4 taktem
 • správně pojmenuje naučené kroky
 1. ročník

Žák:

 • předvede pérování na 3/4 takt v kombinaci s tlesky a dupy
 • předvede poskočný krok na 2/4 a 3/4takt
 • předvede kalamajkové příklepy
 • předvede základní krok jivu a rock n rollu v kombinaci s jinými prvky
 • předvede poskoky ve dřepu s půlotočkou
 • sám vymyslí a předvede svoji krátkou variaci z naučených kroků
 • zatančí různé variace se změnami kroků a taktů
 • po učiteli zopakuje rytmické cvičení v kombinaci s tlesky a dupy
 1. ročník

Žák:

 • předvede natřásanou a hladkou polku v točení
 • předvede dvojpolku v točení
 • předvede hladkou a vyšlapávanou sousedskou s natáčením
 • předvede skočnou bez točení
 • předvede kalamajkové příklepy v otáčení po čtverci
 • předvede pérování tahem měkce i ostře na 2/4 a ¾ takt
 • předvede základní krok chacha samostatně i ve dvojicích
 • popíše a předvede základní držení paží v lidovém tanci

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede hladkou polku a dvojpolku v točení na obě strany ve dvojicích, po kroužku a diagonále
 • předvede skočnou v točení
 • předvede různé druhy pérování dle hudby s akcentem nahoru nebo dolů
 • předvede mazurkový krok
 • předvede kroky Ondráše
 • předvede základní krok rumby, blues a wals
 • předvede, že rozpozná rozdíl mezi 2/4, 3/4 a 4/4 taktem
 1. ročník

Žák:

 • předvede základní kroky čardáše
 • předvede otočky v lidovém tanci přes patu, špičku, v pliée a ve výskoku s podtaženýma nohama
 • předvede kombinaci různých kroků s přídupy a různým držením paží samostatně, ve dvojicích a skupinách
 • vyjmenuje minimálně 5 lidových nebo společenských kroků a určí k nim správný takt
 • předvede několik krátkých variací na 2/4 a 3/4 takt podle hry korepetitora
 • předvede vlastní rytmické cvičení v kombinaci s tlesky a dupy

Klasický tanec

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • postaví se do mírně vytočené 1. 2. a 5. pozice čelem i bokem k tyči a na volnosti
 • předvede základní pozice paží na volnosti podle učitele
 • vyjmenuje a předvede naučené pozice nohou i paží
 • předvede v mírně vytočené 1. a 2. pozici u tyče: demi-plié, relevé, úklon, předklon
 • předvede battement tendu simple a double de coté z 1. pozice v různých vazbách
 • zopakuje po učiteli přípravné a 1 port de bras
 1. ročník

Žák:

 • předvede battement tendu simple do všech směrů v různých kombinacích
 • předvede battement tendu en cloche
 • předvede demi-plié, relevé, záklon, předklon, úklon na volnosti v 1. a 2. pozici
 • předvede grand-plié v 1. a 2. pozici u tyče
 • předvede arabesque čelem k tyči
 • předvede temps levé sauté v mírně vytočené 1. a 2. pozici, pomalu i rychle
 • pojmenuje a předvede naučené prvky
 • předvede rozdíl v postavení en face a v profilu
 • předvede sám přípravné a 1 port de bras

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede správné držení těla ve všech pozicích u tyče i na volnosti
 • předvede demi-plié, relevé, záklon, předklon, úklon v 5. pozici u tyče
 • předvede battement tendu double a demi degagé de coté
 • předvede battement jeté do všech směrů u tyče
 • předvede rond de jambe par terre en dehors a en dedans
 • předvede přiložení nohy sur le cou-de-pied
 • předvede přípravná cvičení pro točení pirouette u tyče
 • předvede temps levé sauté v 1. a 2. pozici
 • předvede echappé do 2. pozice s mezivypérováním
 • předvede 3 port de bras podle učitele
 1. ročník

Žák:

 • předvede 4. pozici nohou u tyče i na volnosti
 • vyjmenuje a předvede croisée a effacée
 • předvede battement tendu frapée de coté
 • předvede grand battement de coté a en avant se zastavením na piqué
 • předvede jednoduchou pirouette en dehors z 5. pozice u tyče s výdrží na pasée
 • předvede changement de pied
 • předvede jété s rozeběhem
 • zopakuje 4. port de bras podle učitele

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede grand battement bez zastavení na piqué
 • předvede jednoduchou pirouette en dedans z 5. pozice u tyče s výdrží na pasée
 • předvede battement tendu en tournant
 • předvede changement a echapé bez vypérování
 • předvede kombinaci naučené skoky
 • předvede naučené skoky se zapojením paží
 • předvede pirouette z 5. pozice na volnosti
 • předvede temps levé sauté s půlotočkou v 1. pozici
 • předvede relevé v paralelní, 1., 2. a 5. pozici na špičkách s držením
 • předvede echapé z 5. pozice do 2. a 4. pozice na špičkách s držením
 • předvede bouré v 5. pozici na špičkách vpřed a stranou s držením
 • předvede našlápnutou arabesque na špičku s držením
 • předvede passé na špičkách s držením

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede naučené prvky na relevé čelem k tyči
 • zatančí temps-lié par terre podle učitele
 • předvede pas de bourée simple
 • předvede sissonne assemblé a simple
 • předvede relevé v paralelní, 1., 2. a 5. pozici na špičkách
 • předvede echapé z 5. pozice do 2. a 4. pozice na špičkách
 • předvede bouré v 5. pozici na špičkách vpřed a stranou
 • předvede našlápnutou arabesque na špičku
 • předvede passé na špičkách
 • předvede jednoduchou našlápnutou pirouette na špičkách
 • předvede pas de bouré na špičkách s držením
 1. ročník

Žák:

 • předvede naučené prvky s větší obtížností
 • mění během cviků u tyče celé chodidlo na relevé
 • předvede předklony, záklony a úklony s kročnou nohou na piqué
 • předvede battement jeté en tournant
 • předvede přípravná cvičení pro pirouette z 2. a 4. pozice
 • předvede krátkou variaci s pirouette a port de bras
 • pohybovými prostředky vyjádří vlastní emoce na základě odpovídajícího hudebního podkladu

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede naučené prvky s větší obtížností a v rychlejším tempu
 • předvede obraty fouetté u tyče
 • předvede temps-lié minimálně na 45 stupňů
 • předvede naučené skoky s větším odrazem
 • zatančí grand jetés se zakončením v póze
 • zopakuje 6 port de bras podle učitele

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede variace s větší obtížností a důslednější technikou
 • předvede znásobenou pirouette
 • odborně pojmenuje a předvede základní prvky
 • zhodnotí správné provedení prvků
 • popíše pomocí odborného názvosloví choreografické dílo, zhodnotí ho a obhájí vlastní názor

 

 

Současný tanec

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • zopakuje podle učitele izolaci hlavy a pánve
 • vysvětlí a předvede rozdílnost švihu, tahu, napětí a uvolnění
 • předvede přenášení váhy
 • předvede krátkou variaci na místě
 • předvede skoky s přiložením na passé po diagonále
 • vysvětlí rozdíl mezi skokem z místa a na místě
 • vysvětlí rozdíl mezi skokem s odrazem a dopadem na jednu nohu, nebo z jedné nohy na druhou
 1. ročník

Žák:

 • předvede švihy pažemi a nohama
 • předvede vlnu v páteři na zemi
 • předvede chůzi a běh vpřed, vzad v různých tempech
 • předvede skoky na místě s půlobratem
 • zatančí chasée vpřed ve spojení s dalšími prvky

 

 1. ročník

Žák:

 • popíše základní znaky pro techniky Graham, Cunningham a Lemon
 • předvede kontrakce a uvolnění na zemi, v leže a v sedu na patách
 • předvede hmity do předklonu v sedu i ve stoje
 • předvede vlnu páteře ve stoje
 • předvede demi-plié, relevé, batement tendu v paralelní pozici do všech směrů
 • předvede chůzi vpřed a vzad
 • předvede malé pérování
 1. ročník

Žák:

 • předvede hmity stranou v sedu i ve stoje
 • předvede battement tendu v paralelní pozici do demi-plié s kontrakcí
 • předvede battement tendu v paralelní pozici s různými předklony a úklony
 • předvede vlnu v páteři ve stoje v kombinaci s dalšími prvky
 • předvede izolaci celého těla
 • předvede švihy nohama vpřed a stranou na volnosti na místě i z místa
 • předvede prvky s flexováním chodidla
 • předvede malé pérování různě rytmizované
 • předvede po diagonále skoky s nohou vpřed, stranou a vzad

 

 

 

 

 1. ročník

Žák:

 • předvede variace  demi-plié s předklony, záklony, úklony ve vytočených pozicích nohou
 • předvede variace  battement tendu s předklony, záklony, úklony, s přenášením váhy
 • zatančí variace s různými změnami uvolnění a napětí
 • předvede výpady vpřed, stranou a vzad s různými pohyby trupu
 • předvede pirouette na místě i z místa s propojením dalších prvků
 • předvede trojkrok vpřed
 • předvede grand jetes se zakončením do pózy
 • předvede jelení skok

 

 1. STUPEŇ:
 2. ročník

Žák:

 • předvede a vysvětlí správné provedení naučných prvků
 • předvede zadané prvky obohacené o vlastní nápady
 • předvede vazby švihů a vln
 1. ročník

Žák:

 • zatančí v dané technice svoje pocity, náladu, nebo nějaký děj
 • předvede kombinaci naučených prvků ve vlastní variaci
 • zatančí minimálně dvě variace v různých tanečních technikách

 

 1. ročník

Žák:

 • vysvětlí správné vedení pohybu z centra
 • předvede plynulý, koordinovaný pohyb
 1. ročník

Žák:

 • tancem vyjádří své pocity vyvolané poslechem hudební nahrávky

 

 

 

8         STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

 

Studium pro dospělé je čtyřleté a je poskytováno ve všech čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Učební plány studia a učební osnovy jednotlivých předmětů studia pro dospělé jsou tvořeny individuálně a jsou zapsány v třídní knize.

9         ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

Pro žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním

znevýhodněním vytváří škola v rámci svých možností takové podmínky, aby mohli plnit vzdělávací obsahy definované v ŠVP s ohledem na jejich možnosti a potřeby.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který je přizpůsoben potřebám a schopnostem žáka, navržen učitelem, schválen ředitelem a zanesen v třídní knize.

 

 

Zásady vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním probíhá se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka prostřednictvím školských poradenských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra).

 

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění

a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Učitel stanoví žákovi učební plán a očekávané výstupy na základě individuálních potřeb a schopností žáka. Takto stanovený plán je variabilní a reaguje na případné změny potřeb žáka.

 

Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá ve spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, v případě potřeby také ve spolupráci s odbornými pracovišti (PPP, SPC).

Škola vytváří podnětné a vstřícné školní prostředí s vhodným materiálním a technickým vybavením a využívá didaktické a kompenzační pomůcky, které za přispění všech podpůrných opatření umožňují žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu.

Naše škola nemá bezbariérový přístup, a proto se zařazení tělesně handicapovaných žáků řeší individuálně.

 

10    VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

 

Mimořádně nadaní jsou takoví žáci, u kterých bylo mimořádné nadání zjištěno

školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně

pedagogickým centrem).

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který je přizpůsoben potřebám a schopnostem žáka, navržen učitelem, schválen ředitelem a zanesen v třídní knize.

 

Individuální vzdělávací plán musí mimo jiné obsahovat vzdělávací model

pro mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických

postupů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek, seznam doporučených učebních pomůcek,

učebnic a materiálů aj. Individuální studijní plán je součástí dokumentace žáka.

Pro mimořádně nadané žáky vyjednáváme konzultace na uměleckých školách vyššího typu a organizujeme mimořádné hodiny přípravy na studium na těchto školách.

 

11    HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

 

11.1      Zásady hodnocení žáků:

 • hodnocení je vždy prováděno vzhledem k osobním možnostem (maximům) žáka.
 • hodnocení má informační a motivační význam.
 • je informací pro žáka a rodiče o úrovni dosažených znalostí a dovedností a o průběhu studia

11.2      Způsob hodnocení žáků:

 • hodnocení provádíme průběžně a to slovně nebo písemně.
 • průběžné slovní hodnocení zahrnuje jednak hodnocení žáka učitelem, tak i sebereflexi žáka v průběhu celého školního roku.
 • písemné hodnocení je prováděno zápisem v žákovské knížce a v třídní knize nejméně jednou za měsíc.
 • průběžná klasifikace známkou je pětistupňová.
 • na konci každého pololetí je žák hodnocen na vysvědčení.
 • toto hodnocení obsahuje klasifikaci jednotlivých předmětu dle příslušného studijního zaměření.
 • klasifikace předmětů na vysvědčení je čtyřstupňová, celkové hodnocení prospěchu žáka je třístupňové.
 • žáci I. stupně hudebního oboru vykonávají na konci každého školního roku postupovou zkoušku do dalšího ročníku. V sedmém ročníku může být tato zkouška nahrazena absolventským vystoupením.

11.3      Kritéria hodnocení:

Hodnocení je prováděno podle těchto kritérií:

 • přístup a píle žáka
 • domácí příprava žáka
 • pokrok od minulého hodnocení
 • účinkování na veřejných akcích a soutěžích
 • plnění ročníkových výstupů
 • známka z postupové zkoušky

11.4      Oblasti vlastního hodnocení školy

 

Naše škola provádí vlastní hodnocení ve tříletém cyklu. Pro hodnocení je vždy vybrána jedna nebo více níže uvedených oblastí, podle aktuální situace či dlouhodobě problematických míst. Výsledky vlastního hodnocení jsou součástí výroční zprávy školy.

 • podmínky ke vzdělávání – vybavení školy, prostorové podmínky, vnější podmínky vzdělávání
 • průběh vzdělávání – přístup jednotlivých učitelů k žákům, aplikace výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, bezpečnost a ochrana zdraví při vzdělávání,
 • podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání – půjčování hudebních nástrojů, spolupráce s občanským sdružením, úroveň komunikace se žáky, úroveň komunikace s rodiči
 • výsledky vzdělávání žáků a studentů – četnost vystoupení, studijní výsledky jednotlivých žáků, výsledky žáků jednotlivých učitelů, umístění žáků v soutěžích
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – úroveň komunikace vedení školy s pedagogickými i provozními zaměstnanci, úroveň spolupráce a komunikace mezi učiteli, četnost DVPP, provázanost účasti na DVPP s výsledky vzdělávání, úroveň plánování, způsob hodnocení zaměstnanců
 • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům – úroveň výsledků žáků jednotlivých učitelů, úroveň veřejných vystoupení vzhledem k podmínkám při těchto vystoupeních, úroveň výsledků žáků jednotlivých žáků v soutěžích v souvislosti s hodinovou dotací