VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Elektronická přihláška ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – ukončeno.

Termín talentových zkoušek:  3.6. – 6.6.2024

 • Přijímání uchazečů ke vzdělávání se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 • Noví žáci jsou přijímáni na základě vykonání přijímací talentové zkoušky.

Přihlášku vyplňte zde:  ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

K talentovým zkouškám je nutné předem odeslat elektronickou přihlášku s rezervací termínu a času. V případě zájmu o více oborů je potřeba odeslat jednotlivé přihlášky, každou zvlášť na zvolené obory  (hudební, výtvarný, taneční) s konkrétním studijním zaměřením. V případě, že chcete jedno dítě přihlásit do hudebního oboru na více hudebních nástrojů, pak vyplňte přihlášku pouze jednou, ať neblokujete další termíny a časy, druhý nástroj vyplníte osobně při přijímacím řízení.

Prosíme o pravopisně správné vyplnění přihlášky. Některé Vámi vyplněné údaje v přihlášce se budou tisknou na vysvědčení! Např. jméno žáka „Václav“ nikoliv „Vašík“ a podobně.

Poznámka: Přihlášky budou od 25.4.2024 zpřístupněny v plném rozsahu pro všechny obory a studijní zaměření, a to včetně volby termínu a času talentové zkoušky. Vámi zvolený termín v přihlášce si poznamenejte a ke zkoušce se s dítětem dostavte. Změna termínu zkoušky vyhrazena.

Zájemci, kteří odešlou přihlášku ke studiu, se musí dostavit ve zvolených termínech na přijímací zkoušky. Odesláním přihlášky není uchazeč automaticky zařazen ke studiu.

Vytisknutou, vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné přinést s sebou k talentové zkoušce. Přihlášku můžete vytisknout zde:

http://www.zusmilovice.cz/wp-content/uploads/2019/08/Přihláška-ZUŠ-Milovice.pdf

Instrukce k vyplnění přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku vyplňujte postupně, nejprve studijní obor, následně studijní zaměření, atd., používejte diakritiku – jedná se o podklady pro školní matriku.
 2. Nabídka na zvolení data a času talentové zkoušky se vám rozbalí až po vyplnění předchozích oken.
 3. Důležité je vybrat datum a čas talentové zkoušky. Po odeslání přihlášky je zvolené datum a čas talentové zkoušky pro Vás zarezervovaný. V případě změny kontaktujte kancelář školy.
 4. Opis přihlášky obdržíte po jejím odeslání do e-mailu zákonného zástupce

(včetně odkazu na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu).

 1. Přijďte s žákem do ZUŠ v rezervovaném termínu vykonání talentové zkoušky. Zákonný zástupce (či zletilý žák) přihlášku na místě podepíše, nebo přinese již podepsanou a vytisknutou z domova.
 2. V případě problémů s odesláním přihlášky či jakýchkoli dotazů kontaktujte kancelář školy (e-mail: info@zusmilovice.cz; telefon: 607 487 001 nebo zelezna@zusmilovice.cz.

Obecné informace:

 1. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 2. Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku, ve které si zvolí jednu variantu z nabízených termínů přijímacích zkoušek.
 3. Uchazeč o studium vykoná v daném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor.
 4. Přijatí uchazeči budou pod identifikačními čísly zveřejněni na nástěnce v prostorách ZUŠ a  na webových stránkách školy nejpozději do 14 dnů od termínu konání talentové zkoušky v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.
 5. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako náhradníci (čekatelé), v případě uvolnění kapacity budou zařazeni ke studiu.
 6. Nepřijatým uchazečům (ti, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně) bude rozhodnutí ředitele zasláno písemně.
 7. Přijímání žáků je možné pouze do naplnění kapacity školy.

Nabídka studia:

Přípravné studium – Hudební přípravka HP

 • Délka studia 1–2 roky
 • forma studia – kolektivní, skupinová, individuální
 • pro děti ve věku 5-7 let

Základní studium – Hudební obor HO, VO, TO

 • stupeň – délka studia 7 let forma studia – individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní – hudební nauka, hudebně teoretické předměty, komorní hra apod. pro děti ve věku 7-14 let
 • stupeň – délka studia 4 roky forma studia – individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní – teoretické disciplíny pro děti ve věku 14-18 let

Studium pro dospělé

 • Délka studia 4 roky
 • Forma studia individuální
 • Studijní zaměření je shodné se základním studiem II. stupně
 • Od dosaženého věku 18 let

Kritéria pro přijetí:

HUDEBNÍ  Obor

 • ZPĚV: Jednoduchá lidová píseň s klavírním doprovodem, schopnost transpozice
 • SLUCH: Rozpoznání počtu hraných tónů (1-3), rozpoznání výšky hraného tónu
 • INTONACE: Reprodukovat zahraný tón
 • RYTMUS: Opakovat krátký rytmický model
 • PAMĚŤ: Schopnost zopakovat krátkou melodii na text dětského verše

( v případě, že si přejete, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj  – pianino, křídlo – elektrické varianty nejsou přípustné)

VÝTVARNÝ OBOR

Každý uchazeč si vezme s sebou ke zkoušce: pastelky (12 a více barev), tužka č.2, přezůvky

přípravné studium a mladší žáci:

Žák zvládne úměrně svému věku:

 • Figuru nebo více figur – lidskou, zvířecí
 • Prostředí – exteriér, interiér
 • Rozvržení kresby v daném formátu, využití formátu – velikost jednotlivých objektů
 • Barevné vyjádření
 • Pracuje alespoň částečně samostatně a soustředí se na práci

starší žáci:

 • Kresba jednoduchého předmětu podle skutečnosti – zvládnutí tvaru a částečné vystínování
 • Tematická práce obsahující figuru, barevné vyjádření – částečně podle časových možností

Součástí talentových zkoušek pro starší žáky (5.-9.třída) je i hodnocení domácích prací, které žák předloží (max.5 obrázků)

TANEČNÍ OBOR

 1. IMPROVIZACE– tanec dle vlastního cítění na dětské skladby
 2. PROTAŽENÍ TĚLA– cvičení pro zjištění dispozic kyčlí, zad, nártů
 3. MALÁ GYMNASTIKA– kotoul vpřed, svíčka, převaly
 4. RYTMICKÁ CVIČENÍ– vytleskávání rytmických cvičení podle vyučující

Přijímání uchazečů ke vzdělávání probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu.